• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaDnia 29 lipca 2016 roku (piątek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

  

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIV Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2016 rok.

3. Uchwała sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

4. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

5. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

7. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

9. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

10. Uchwała  w sprawie określenia wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.

11. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

12. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Wolne wnioski, zapytania.

16. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

oswietlenieGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje kablową linię oświetlenia ulicznego na słupach stalowych ocynkowanych z fundamentami betonowymi prefabrykatami i oprawami sodowymi w miejscowości Lubień Kujawski na dz. nr 692/2 i w miejscowości Kaliska na dz. nr 232/6, 232/24 oraz drogę gminną - ulicę Spokojną w miejscowości Kaliska. Zainteresowani udziałem przetargu swoje oferty mogą składać w terminie do 1 sierpnia br. do godz. 13:00.

 

 

Więcej o przetargu --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 20.07.2016 r. (środa) o godzinie 09:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 19.07.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: sprawy bieżące

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

PlakatzswKowalu

23535235Włocławscy policjanci obchodzili swoje święto 14 lipca br. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez kapelana ks. Sebastiana Osińskiego.  Po mszy  w  sali sesyjnej Urzędu Miasta miała miejsce dalsza część uroczystości, na którą przybyli posłowie, prezydent Włocławka, przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Włocławku,  burmistrzowie i wójtowie  oraz służby mundurowe.

Święto policji było  również doskonałą okazją do złożenia  podziękowania za długoletnią, 30 i 20-letnią pracę pracownikom policji. 

Podziękowania złożono również osobom, które w wyjątkowy sposób udzieliły pomocy młodzieży uczestniczącej w wypadku z tragicznym skutkiem. Specjalne podziękowania za wzorową postawę obywatelską, jakie wystosował komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Paweł Spychała odebrali Piotr Krygier - naczelnik Wydziału Zarządzania Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku, Marek Wiliński - burmistrz Lubienia Kujawskiego oraz Aleksander Rutkowski - dyrektor Zespołu Szkół w Kłóbce.

Więcej na: KMP we Włocławku oraz Kujawy.media.pl

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzegamy mieszkańców gminy, że od godz: 17:00 14/07/2016 do godz: 04:00 15/07/2016 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywami do 100 km/h, z północnego-zachodu i zachodu. Z uwagi jednak na intensywne opady deszczu siła wiatru może być znacznie ograniczona.

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 15.07.2016 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Ośrodek zdrowia w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

kosciolyW dniu 11 lipca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wandy Mordzak oraz w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marka Małachowskiego podpisał umowy na udzielenie dotacji z Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim reprezentowaną przez Proboszcza Parafii ks. Dariusza Sieczkowskiego oraz Parafią p.w. św. Prokopa w Kłóbce reprezentowaną przez: Proboszcza Parafii ks. Leszka Buczkowskiego. Umowy dotacji dotyczyły zadań pn.: „Prace konserwatorskie na elewacji zachodniej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim” oraz „Remont konserwatorski elewacji zachodniej kościoła p.w. Św. Prokopa w Kłóbce”. Zadania będą realizowane w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”. Kwota przyznanej dotacji na każde zadanie to 20 000,00 zł. Wyżej wymienione zadania planowane do realizacji w 2016 roku otrzymały ponadto współfinansowanie ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018” wsparto realizację zadań pn.: „Remont wieży głównej i prace konserwatorskie części elewacji kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim” oraz „Ostatni etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego” w Parafii w Kłóbce.

zgkiminformacja130716