• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

orlen2Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała wnioski o odrolnienie i odlesienie gruntów pod inwestycję związaną z budową kopalni soli w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski. Łącznie odralnianych i odlesianych ma być ponad 28 ha gruntów gleb klasy III bezpośrednio planowanych do zagospodarowania pod kopalnię. Koszt przekształceń gruntów ma wynieść ponad 5 mln. zł. i jest w całości pokrywany przez PKN ORLEN.

Skany postanowień KPIR poniżej

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  28 lutego 2018 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Lubieniu Kujawskim, obręb ewidencyjny Miasto Lubień Kujawski:
 
Lp. Nr. działek Powierzchnia w ha numer KW cena wywoławcza w zł kwota wadium w zl
1. 562/44 i 562/43 0,2062 WL1W/00045108/9 256.620,00 25.662,00
   
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 23 lutego 2018 r. (piątek)  oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
 
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 
Inne ograniczenie:  w dziale III księgi wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) wpisano ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej - wpis służebności gruntowej.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową.  Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stykający się jedną ze ścian szczytowych z budynkiem posadowionym na sąsiedniej działce. Teren nieruchomości nieogrodzony.  W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.
 

ostrzmeteo6

scizkanadjezioremGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje drugi etap ścieżki nad jeziorem lubieńskim. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Realizację zadania planuje się do końca lipca 2018 roku. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

27153295 10213218769601496 748225872 nZ okazji 73 rocznicy wyzwolenia Lubienia Kujawskiego spod okupacji niemieckiej została przygotowana specjalna lekcja historii w Zespole Placówek Oświatowych. Dnia 19 stycznia 2018 roku w ramach zajęć świetlicowych i dydaktycznych, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapoznali się z przygotowaną prezentacją multimedialną. Społeczność uczniowska poznała rys historyczny lokalnego miasteczka oraz „Hymn Lubienia Kujawskiego”. Celem tych lekcji było kultywowanie pamięci historycznej i tradycji „małej ojczyzny” oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że miejsce z którego pochodzą też posiada swoją piękną, nieznaną historię! Inicjatorami byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, Panowie: Marcin Kubisztal i Andrzej Dominowski.

Więcej --tutaj--

ostrzmeteo3

20180117 084236Trwają prace związane z remontem wnętrza budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Koszty prac remontowych pokrywa w całości spółka Barska Centrum Lecznicze, jako podmiot realizujący świadczenia medyczne w budynku. Remont wnętrza ma na celu podniesienie standardu i warunków funkcjonowania ośrodka zdrowia. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budynek ośrodka zdrowia przeszedł gruntowną termomodernizację. W ramach prac remontowych wykonana została termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe, które gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży w bieżącym roku. Wykonane prace znacząco poprawiły estetykę obiektu, w którym świadczone są usługi medyczne.

W ramach poprawy warunków lokalowych budynków gminnych ośrodków zdrowia w 2016 roku wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach przeprowadzonego remontu ocieplono budynek oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Należy nadmienić, że na mocy zawartych z gminą porozumień w kosztach remontów w/w obiektów partycypują finansowo podmioty prowadzące działalność leczniczą w tych budynkach.

ferie1

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

Poniżej linki z filmami upowszechniającymi wiedzę o istnieniu i roli rejestru wyborców

- https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208 wersja bez tłumacza języka migowego;

- https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs wersja z tłumaczem.

26733801 1615887221824256 3730818700941665267 nW niedzielę 14 stycznia 2018 roku Lubień Kujawski grał w rytm 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniążki były zbierane dla wyrównywania szans dla noworodków. Siedziba sztabu została ulokowana w Centrum Kultury, a jego szefem był Pan Marcin Kubisztal. Od wczesnych godzin rannych 15 wolontariuszy kwestowało na ulicach Lubienia Kujawskiego i Kłóbki. Od godziny 16 w sali widowiskowej CK rozpoczęły się występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Lubień Kujawski. Finał rozpoczęły formacje taneczne z Centrum Kultury: SMERFETKI i FLESH KIDS oraz Justyna Jastrzębska i Piotr Grzelak. Następnie odbyły się występy wokalne: SP KŁÓBKA reprezentowały – Sandra Anecka i Karolina Jastrzębska, a SP KANIBRÓD reprezentowały – Oliwia Soborska, Natalia Gientka, Alicja Miklaszewska, Zuzanna Paczyńska i Katarzyna Okupska. Swój fantastyczny minirecital miała również laureatka wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – ALICJA DEICKA. Nie mogło też zabraknąć w takim dniu pokazu ratownictwa medycznego z firmy FANTOMAN przy współudziale uczniów SLO Choceń. Swój wyjątkowy ledowy pokaz zaprezentowała także grupa DRAGON FIRESHOW oraz grupa wolontariuszy BAJKED. Na zakończenie wystąpili: GRACJAN PIASZCZYŃSKI – instrumenty klawiszowe, zespół wokalny HARMONIA oraz reprezentanci ZPO LUBIEŃ KUJAWSKI – Angelika Żychlewicz, Dominika Spychała oraz Julia Góralska. Wszystkie wyżej wymienione występy były przeplatane licytacjami, podczas których w sumie zebrano 3350 zł. Punktem kulminacyjnym było tzw. ,,Światełko do nieba'' z pokazem sztucznych ogni o godzinie 20, który koordynował Pan Jacek Kosmalski. Wielkie słowa uznania należą się KOMISJI FINANSOWEJ w składzie: Leokadia Rakocińska - Zaborowska, Krystyna Ziemińska i Zdzisława Lewandowska, która przez kilkanaście godzin rzetelnie i sumiennie podliczała wszystkie dostarczone do nich pieniążki przez wolontariuszy. W sumie Lubień Kujawski zebrał 9906,11 zł!!! Sztab bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji 26. Finału WOŚP oraz za gadżety i vouchery na licytację następującym podmiotom:
• POLCALC i WIRKE,
• DANCE STUDIO JUDYTA WITKOWSKA,
• PAŁAC BURSZTYNOWY,
• FUNDACJA ,,SAMOTNA MAMA'',
• LUMISTUDIO,
• ANNA MUJTA FOTOGRAFIA,
• KK ,,ANWIL" WŁOCŁAWEK,
• MUJTA ENGLISH LESSONS.

Zdjęcia --tutaj--