• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

ostrzeteo20180621

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, truskawek, krzewów i drzew owocowych. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Informacje o wystąpieniu skutków suszy oraz szacunkowe dane proszę przekazać do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawski pok. nr 18.

Sprawę prowadzi – Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej: 

Wniosek - tutaj

Klauzula - tutaj

DSC 4592Zakończono prace związane z remontem nawierzchni ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim. Nawierzchnia ulicy wymagała naprawy z uwagi na liczne ubytki oraz spękania. W ramach przewidzianych do wykonania prac zfrezowana została stara nawierzchnia ulicy na długości ok. 500 mb. a następnie wykonana została nowa warstwa ścieralnia. Zadanie zrealizowało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka.

powitanie lata2018 3

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie pisma.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.
Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ((Dz.U. z 2017 r. poz. 2206)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy
  z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje na temat programu ogólnopolskiego można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl oraz rodzina.gov.pl. oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.

"Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny" - informacje można znaleźć na stronach rodzina.gov.pl oraz www.mpips.gov.plwww.empatia.mpips.gov.pl.

energiaEnerga S.A. informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w następujących dniach i miejscach:

 

 

Dnia 21.06.2018r

 • w godz. 08.30 do 12.30 stacja 15/0,4 KV RUTKOWICE 2

komisjaoDnia 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

         I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 – 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski, zapytania.
 12. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

DSC05828W dniu 10 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SASANKA” w Lubieniu Kujawskim. W obchodach uczestniczyli Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński,  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zygmunt Wierzowiecki oraz Radny Rady Powiatu Pan Bogdan Domżalski. Polski Związek Działkowców reprezentował Prezes Eugeniusz Kondracki. Reprezentantem Okręgu Toruńsko – Włocławskiego był Pan Piotr Gadzikowski. Przedstawicielem Rodzinnego Ogrodu ,,SASANKA” był Pan Franciszek Przybylski oraz Pan Janusz Pączkowski. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 Mszą Świętą w Kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. proboszcz Dariusz Sieczkowski wraz z ks. Mariuszem Danielewskim. Następnie w asyście sztandaru ,,Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ziemi Włocławskiej” odbył się przemarsz głównymi ulicami miasta do ogrodu, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.