• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

plakat swietlica 1

plakat rozne

Resized 20180817 120951W dniu 17 sierpnia br. w miejscowości Czaple poświęcono nowy krzyż. Ceremonii poświecenia krzyża dokonał Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim ks. Dariusz Sieczkowski. Nowy krzyż powstał z prywatnej inicjatywy mieszkańców sołectwa Czaple wspieranej aktywnym udziałem w inicjatywie Sołtysa Marcina Banasiaka. W uroczystości udział wziął m.in. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski. Przydrożne krzyże stanowią trwały element polskiego krajobrazu, stanowiąc jego niezaprzeczalną ozdobę. Są znakiem wiary przodków, elementem kultury i wierności tradycji. Często są świadkami historii ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń. Krzyże w polskiej tradycji stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi przy kościele, w centrum osady lub na wsi wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny, na początku lub na końcu zabudowań wsi wytyczając jej granice. Na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących.

20180822 100310Spacerując nad Jeziorem Lubieńskim możemy zaobserwować postęp prac przy budowie ścieżki przyrodniczej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

zlobekUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dokonał oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie placówek opieki nad dziećmi wieku do 3 lat. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski dotyczący funkcjonowania w dwóch najbliższych latach żłobka w Lubieniu Kujawskim. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 800 tys. zł. i dotyczy w głównej mierze pokrycia kosztów personelu placówki.Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Przypomnijmy, że na utworzenie żłobka tj. prace adaptacyjne obiektu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 600 tys. zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

orlen2Podczas obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni jednogłośnie uchwalili miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski. Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego został opracowany na potrzeby realizacji zadania budowy przez PKN ORLEN na terenie gminy Kopalni Soli Lubień. Obecny na spotkaniu pełnomocnik PKN ORLEN Pan Józef Kubiak dziękował radnym za uchwalenie planu, który jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę dla kopalni soli.

Jeszcze przed podjęciem uchwały na zadane pytania Radnego Mirosława Gawłowskiego pełnomocnik PKN ORLEN Pan Józef Kubiak szczegółowo wyjaśnił kwestie przydatności złoża soli, które po wynikach badań określa się na 99,8%, oraz kwestię budowy drogi dojazdowej do kopalni (jadąc od jeziora), którą ma wybudować na własny koszt PKN ORLEN. Sprawy te jak podkreślił radny były w ostatnim czasie powodem wielu spekulacji i dobrze, że zostały teraz wyjaśnione.

KOMUNIKAT NA STRONE INTERNETOWĄ

plakat dozynki 2018 01

fundusz soeckiW sołectwach gminy Lubień Kujawski odbywają się spotkania, podczas których mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2019 rok. W miniony weekend kolejne spotkanie sołeckie odbyło się w sołectwie Krzewie. Podczas spotkania decydowano o przeznaczeniu kwoty ponad 17 tys. zł.  W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli Sołtys Leszek Matusiak, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej Jacek Kosmalski. Mieszkańcy sołectwa po dyskusji zgodnie zdecydowali o przeznaczeniu funduszu w 2019 roku na poprawę infrastruktury drogowej - zakup kruszywa oraz prace melioracyjnej - czyszczenie rowu odwadniającego pola.

Od 2015 roku czyli od początku wdrażania funduszu sołeckiego w gminie Lubień Kujawski mieszkańcy sołectw mieli możliwość zadecydować o przeznaczeniu środków w wysokości prawie 1,3 mln. zł.. Fundusz w większości sołectw przeznaczany był na poprawę stanu dróg gminnych. Z funduszu zakupiono  m.in. ponad 10 tys. ton kruszywa, budowano wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne oraz barierki drogowe. W Lubieniu Kujawskim w 2016 roku z funduszu zakupiono system monitoringu miejskiego a 2017 roku ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. W sołectwie Kaliska w 2016 roku z funduszu wykonano chodnik do stacji kolejowej a w 2017 roku 120 m. drogi z kostki betonowej.

Corocznie organizowane sołeckie spotkania z mieszkańcami są też okazją do rozmów z władzami gminy tj. burmistrzem, radnymi oraz sołtysami o ewentualnych problemach sołectw.

Środki wydatkowane z funduszu sołeckiego podlegają w ok. 30% refundacji z budżetu państwa. W 2017 roku po raz pierwszy ponad 120 tys. zł. z budżetu państwa otrzymała gmina, jako zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. Rok 2016 był pierwszym, w którym gmina realizowała zadania w ramach funduszu sołeckiego organizując spotkania w poszczególnych sołectwach. Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie w kwietniu 2009 roku. Pierwszymi gminami wdrażającymi fundusz w powiecie włocławskim były m.in. gminy Choceń, Brześć Kujawski oraz Włocławek.