• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

plakat ws bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji

14570497 183576242081892 239798374104967096 nW dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w Zespole Placówek Oświatowych nastąpi oficjalne ponowne otwarcie Szkolnej Izby Pamięci. Otwarcie poprzedzone zostanie pokazem prezentacji multimedialnej oraz pokazem filmu na temat promocji Izby Pamięci. Następnie cała społeczność szkolna i lokalna będzie miała okazję  ponownie zobaczyć bezcenne pamiątki zgromadzone w Naszym Muzeum. Serdecznie zapraszamy wszytkich zainteresowanych! 

 

umowaprzebudowadrogistepkaW dniu 6 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów lokalnych na dofinansowanie inwestycji drogowych modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ceremonii wręczenia umów przedstawicielom gmin wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober. Umowę dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Stępka podpisywali m.in. burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Planuje się, że nowa droga ma zostać wykonana do końca września br. 

Więcej informacji z ceremonii podpisania umów --tutaj--

azbestKG EKO-INVEST Sp. z o.o. z Warszawy  wykona prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski w 2018 roku. Firma złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę w zakończonym właśnie postępowaniu. Azbest usuwany będzie z nieruchomości na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się w 2018 roku do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032. Dotacji na realizację zadania w wysokości ponad 65 tys. zł. Gminie Lubień Kujawski udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja jest udzielona na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z 6 nieruchomości w ilości powyżej 17 ton, oraz azbestu uprzednio zdjętego z dachów i składowanego na terenie 33 nieruchomości, w ilości około 131 ton.  Dotacja pokrywa koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Dotacja nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachu. Planuje się, że zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032”.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 6.06.2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów.


Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

drogiZakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty. Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektowe Renata Krajczewska – Jędrusiak z Lubienia Kujawskiego. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę ok. 3 km dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualnie oczekujemy ogłoszenia przedłużającego się naboru wniosków w  ramach w/w programu, który pierwotnie planowany był na I kwartał 2018 roku. W załączeniu pismo Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusza Kurzawy wyrażające zaniepokojenie przedłużającym się naborem wniosków.  Po złożeniu wniosku o dofinansowanie planuje się ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac.

plakathufirec

stypendiumInformuje się, że w dniu 30 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie naszej gminy. Wnioski powinny zostać złożone przez rodziców, nauczycieli wychowawców lub nauczyciela przedmiotu w którym uczeń ma szczególne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium można znaleźć w Uchwale nr VI/43/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dostępnej --tutaj--

 

 

loga1 929a4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2018
Termin składania wniosków: od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 9 lipca 2018r. do godz.15:30
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (2 sztuki). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Forma wsparcia: Refundacja
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit dostępnych środków w ramach naboru 1 000 000,00 PL

Intensywność pomocy:
a) 70% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna kwota wsparcia: 50 000,00zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
3. Wzór Biznesplanu.
4. Biznesplan tabele finansowe.
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
9. Wzór formularza umowy wraz z załącznikami.
10. Wzór formularza wniosku o płatność.
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
13. Informacja pomocnicza pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - załącznik nr 14
15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - załącznik nr 15
16. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – załącznik 16
17. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej załącznik 17
18. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD – załącznik 18
19. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych załącznik nr 19
20. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
21. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

 

 

bieg