• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

rewitalizacjaZakończyliśmy prace nad Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023. Program został uchwalony jednogłośnie w dniu 17 lipca br. przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim a następnie zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. W programie zawarto szereg przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwych do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W programie rewitalizacji przewidziano m.in. środki na Żłobek i Dom seniora w Lubieniu Kujawskim oraz remont „Szubienicy” w Kamiennej. Realizacja zadań przewidzianych w programie planowana jest sukcesywnie w miarę ogłaszania naborów wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023 --tutaj--

ocenawodykapielisko072018

barszczsosnowskiegoGłówny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed Barszczem Sosnowskiego. To niebezpieczna roślina z którą nawet najmniejszy kontakt może doprowadzić do nieprzyjemnych, zdrowotnych konsekwencji. 

Barszcz Sosnowskiego można spotkać wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Jest dosyć charakterystyczny. Czasami osiąga nawet do 5 metrów wysokości. Wyglądem przypomina koper. Ma białe kwiaty zebrane w duży baldach (rodzaj kwiatostanu) i łodygi pokryte purpurowymi plamkami. 

To toksyczna roślina, która wydziela groźne olejki eteryczne. Unoszą się one w powietrzu nawet na kilkanaście metrów. W związku z tym do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego dotykania rośliny. Tym bardziej, że toksyczności sprzyjają wilgoć i wysoka temperatura, co powoduje, że zagrożenie pojawia się szczególnie latem. 

Osoby, które miały kontakt z Barszczem Sosnowskiego, odczuwają konsekwencje tego najwcześniej po kilku godzinach. Narzekają na nudności, wymioty, bóle głowy. Czasami dochodzi też do obrażeń układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząsu anafilaktycznego (stan osoby poszkodowanej szybko i gwałtownie ulega pogorszeniu, brak natychmiastowej reakcji może doprowadzić do śmierci). 

Jak można się przed nim bronić?

Trzeba więc myśleć o profilaktyce. Nie wolno dotykać i zrywać Barszczu Sosnowskiego gołymi rękoma. Jeżeli zlokalizujemy roślinę w naszym otoczeniu, chrońmy skórę i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV. Przydadzą się okulary i kremy z filtrem, a także odzież z nienasiąkliwych tworzyw sztucznych oraz maski ochronne. Koniecznie pamiętajmy też, że na toksyczne działanie Barszczu szczególnie wrażliwa jest dziecięca skóra.

Jeżeli jednak dojdzie do poparzenia, trzeba szybko przemyć skórę letnią wodą z mydłem. Należy też umyć wszystkie przedmioty, które mieliśmy ze sobą w momencie kontaktu z rośliną oraz uprać odzież w którą byliśmy ubrani. Poza tym oczy muszą być chronione przed światłem. Jeżeli nas bolą, nie obejdzie się bez wizyty u okulisty. 

Nie dotykajmy podejrzanych miejsc, które pojawiły się na skórze. Pomogą im chłodne okłady z lodu. Natomiast jeżeli poparzenie jest silne i do tego dochodzą problemy z oddychaniem, trzeba wezwać pogotowie. Co więcej, niezależnie od stopnia nasilenia objawów, unikajmy ekspozycji na światło słoneczne (nawet w przypadku braku objawów przynajmniej przez 48 godzin).

 

sp iii turnusss

wreczenie umow 17 1532510544 optimizedDziś (25 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 10 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Wśród przekazanych dziś beneficjentom umów w ramach RPO była m.in. umowa dla Gminy Lubień Kujawski na wybudowanie drugiego etapu ścieżki nad Jeziorem Lubieńskim. Umowę dotacji w imieniu gminy podpisywali burmistrz Marek Wiliński oraz skarbnik Wanda Mordzak. Kwota przyznanej w ramach umowy gminie dotacji wynosi ponad 120 tys. zł. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. W najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie prac a ich zakończenie zaplanowano na wrzesień br. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia.

Więcej informacji z ceremonii wręczenia umów --tutaj--

zgkim250718 1

zgkim250718 2

DSC 4703Kończymy prace związane z termomodernizacją i zagospodarowaniem zieleni przy Szkole Podstawowej w Kłóbce. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie w ramach zagospodarowania zieleni przyszkolnej wykonano prace związane z nasadzeniem nowych drzew i krzewów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 sierpnia 2018 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Narty, obręb ewidencyjny Narty:

L.p.  nr. działek       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 1. 86 i 87   3,72              WL1W/00042359/2       134.700,00                    6.735,00

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne
z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki przeznaczone są na cele rolne. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania
z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu.
Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w/w ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy oraz przedłożą Komisji Przetargowej  do dnia 20 sierpnia 2018r. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy
(z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki, do pobrania w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2)  oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek nr 86 i 87, położonych w m. Narty” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerami telefonów 54 2844322 lub 54 2844352.………………………………………...

0001

wodociagZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że z powodu awarii sieci energetycznej w rejonie Stacji Uzdatnia Wody w Nartach nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14.

Za utrudnienia przepraszamy.