• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 09.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: sprawozdanie Komisji z 2018 roku.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

orzelW związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dnia 15 października o godz. 11:30 z inicjatywy ZPO w Lubieniu Kujawskim nastąpi posadzenie "dębu niepodległości" przed budynkiem szkoły. Jest to nawiązanie do sadzenia dębów w latach 1918- 1928, kiedy Polacy wraz z leśnikami sadzili drzewa, świętując powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Sadzenie drzewka poprzedzi odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego".

     

 

na str um 1 z 2

DSC 4885W parku miejskim trwają prace związane z budową Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Druga tego typu inwestycja ma niebawem zostać wykonana przy placu zabaw Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Na realizację Otwartych Stref Aktywności gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota przyznanej dotacji wynosi prawie 75 tys. zł. i stanowi 50% szacunkowej wartości zadań. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być wykonane w dwóch wariantach realizacyjnych. Wariant podstawowy z myślą o dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw ma powstać przy nowo wybudowanym placu zabaw Zespołu Placówek Oświatowych. Zestaw obejmuje siłownie plenerową oraz strefę relaksu. Wariant rozszerzony z myślą o seniorach i najmłodszych zaplanowano do realizacji w parku miejskim przy planowanym do utworzenia Żłobku i Domu Seniora. Zestaw obejmuje siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw. 

komisjaoDnia 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 6. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Dziankowo.
 7. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski, zapytania.
 12. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

fotowoltaikaW związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu konkursem związanym ze wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych istnieje możliwość pozyskania dotacji w wysokości do 50% na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. Wnioskodawcą w naborze może być jednostka samorządu terytorialnego przygotowująca wniosek w imieniu osób fizycznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać w urzędzie miejskim deklaracje udziału do końca października br. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu - 54 284 43 52. 

 Wzór deklaracji udziału --tutaj--

 

doc00683520181002075522 001

DSC 4881Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stępka. Zadanie realizuje Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w Toruniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Nowa droga o nawierzchni asfaltowej ma zostać wykonana do połowy października br.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 12.00 na  sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 247/1           0,2629          WL1W/00043513/7       15.200,00                     1.520,00
 2. 247/3           0,1779          WL1W/00043513/7       10.300,00                     1.030,00
 3. 247/4           0,0999          WL1W/00043513/7         5.800,00                        580,00 
 4. 247/5           0,1579          WL1W/00043513/7         8.600,00                        860,00
 5. 247/6           0,1207          WL1W/00043513/7         6.600,00                        660,00
 6. 247/7           0,1040          WL1W/00043513/7         6.400,00                        640,00
 7. 247/9           0,1135          WL1W/00043513/7         7.000,00                        700,00
 8. 247/10         0,0953          WL1W/00043513/7         5.900,00                        590,00
 9. 247/11         0,0994          WL1W/00043513/7         6.100,00                        610,00
 10. 247/12         0,1300          WL1W/00043513/7         8.000,00                        800,00
 11. 247/14         0,1664          WL1W/00043513/7       10.600,00                     1.060,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn zm.). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 12 października 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Ograniczenia: Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla w/w działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki obejmują strefę wiejsko-rolniczo-osadniczą. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

dzien seniora