• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

zaproszenie rozwoju

20180524 115750Trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kłóbka. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie realizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 29 czerwca br.

img 20180522 122355Firma „Moje Bambino” Sp. z o.o. rozpoczęła dostawę za kwotę 73 tys. zł. nowego sprzętu i wyposażenia do przedszkola w Lubieniu Kujawskim. Zakupy realizowane są w ramach projektu unijnego na wdrażanie, którego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przyznał Gminie Lubień Kujawski ponad 100 tys. zł. dotacji. Gminie przyznano środki na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD,  tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań planuje się do 31 sierpnia 2018 roku. 

Galeria zdjęć --tutaj--

rpo 10W dniu 23 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Umowę dotacji w imieniu Gminy Lubień Kujawski podpisywali burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Gminie przyznano 0,5 mln. zł. dotacji na montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej położonych na terenie gminy. Dotacja pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

Więcej informacji z uroczystości podpisania umów --tutaj--

dzien dziecka

DSC 4579Kończymy prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. Aktualnie na dachu szkoły wybudowana została nowa instalacja fotowoltaiczna służąca do produkcji energii elektrycznej, która w połączeniu z wykonaną w ramach zadania energooszczędną instalacją oświetleniową typu LED pozwoli wprowadzić oszczędności w kosztach energii elektrycznej.  W budynku szkoły w ramach zaplanowanych prac wykonana została już nowa instalacja centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonane prace pozwoliły już wygenerować ok. 50% oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia                      

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 

Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

 1. I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/71

13,0581

WL1W/00062016/2

Kaliska

2.455.000,00

 

 1. W/w działka stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele produkcyjno - usługowe.    
 3. Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 5 lipca 2018 r.

II.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

86 i 87

3,72

WL1W/00042359/2

Narty

134.700,00

 

 1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 05 lipca 2018 r.

 III.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

45/1

0,4638

WL1W/00071777/0

Nowa Wieś

200.000,00

 

Nieruchomość zabudowana budyniem po byłej Szkole Podstawowej. Budynek wolnostojący, jednopiętrowy, z poddaszem nieużytkowym, w części podpiwniczony, obecnie nieużytkowany. Powierzchnia zabudowy wynosi 472,00 m2, powierzchnia użytkowa 584,77 m2, kubatura 3913 m3. Dach wielopołaciowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną  i w części blachodachówką. Posadzki budynku betonowe, wyłożone klepką parkietową, wykładzinami PCV, panelami podłogowymi i terrakotą. W piwnicach budynku posadzki betonowe, surowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, okna zespolone. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. zasilaną z kotłowni wyposażonej w piec olejowy. Do 31.08.2012 r. nieruchomość wykorzystywana była na cele oświatowe - Szkołę Podstawową.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.      

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 05 lipca 2018 r.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:                                               

 1. Działka o powierzchni 24 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 425/16, położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego, o łącznej powierzchni 0,1636 ha, z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego. Czynsz dzierżawny wynosi 50,00 zł rocznie, plus podatek VAT w wysokości 23%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.

 

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 23.05.2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: współpraca z instytucjami w sprawie obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości  - przygotowanie obchodów w gminie.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.