• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 17 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu bankowego
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 – 2025.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2023.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w m. Narty.
 5. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski, zapytania.
 10. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

247/1

0,2629

WL1W/00043513/7

Kaliska

15.200,00

2.

247/3

0,1779

WL1W/00043513/7

Kaliska

10.300,00

3.

247/4

0,0999

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.800,00

4.

247/5

0,1579

WL1W/00043513/7

Kaliska

8.600,00

5.

247/6

0,1207

WL1W/00043513/7

Kaliska

6.600,00

6.

247/7

0,1040

WL1W/00043513/7

Kaliska

6.400,00

7.

247/9

0,1135

WL1W/00043513/7

Kaliska

7.000,00

8.

247/10

0,0953

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.900,00

9.

247/11

0,0994

WL1W/00043513/7

Kaliska

6.100,00

10.

247/12

0,1300

WL1W/00043513/7

Kaliska

8.000,00

11.

247/14

0,1664

WL1W/00043513/7

Kaliska

10.600,00

 

 1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

II

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/77

1,5000

WL1W/00062016/2

Kaliska

358.000,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele produkcyjno - usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

III

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/78

0,9596

WL1W/00062016/2

Kaliska

219.000,00

 

 1. W/w działka stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

MALUCH 2018 Zalacznik 12 Logo pionGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace budowlane związane z adaptacją części budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na potrzeby Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018. Gminie na realizację zadania  przyznano łącznie 600 tys. zł. dofinansowania. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.  Żłobek ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

rajd rowerowy2018

przerwa w dostawie wody

przeprosiny na strone um

20180628 141206W dniu 28 czerwca 2018r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyło się podpisanie umów o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego. Wśród gmin, którym przyznano dotację ze środków Funduszu była gmina Lubień Kujawski z kwotą przyznanej dotacji prawie 42 tys. zł.. Dotacja stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to 1%. Umowę dotacji w imieniu gminy podpisywali burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz skarbnik Wanda Mordzak. 

W ramach tej dotacji zostanie zakupiony sprzęt i urządzenia dla OSP w Lubieniu Kujawskim do ratownictwa poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

dsc 0320W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas obrad Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim dokonywała m.in. zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2017.

Jednym z punktów obrad było udzielenie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Galeria zdjęć --tutaj--

kasaMinisterstwo Finansów przygotowało dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w kraju w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r. Dane o zadłużeniu przygotowano dla wszystkich 2478 gmin w Polsce. W zestawieniu gmina Lubień Kujawski zajmuje 1707 miejsce w kraju oraz 3 od końca w powiecie włocławskim z jednym z najmniejszych zadłużeniem na mieszkańca wynoszącym 551 zł. Mniejsze zadłużenie od naszej gminy w powiecie włocławskim mają tylko samorządy Lubania oraz Fabianek. Zadłużenie gminy Lubień Kujawski na zakończenie poprzedniej kadencji w 2014 roku wynosiło ok. 3 mln zł. aktualnie gmina posiada ok. 4 mln. zadłużenia. Środki z kredytu były wykorzystane na inwestycje gminne, których tylko w 2017 roku zrealizowano za prawie 10 mln. zł.

Zestawienie gmin w kraju przedstawiono --tutaj-- a w powiecie włocławskim --tutaj--

 

 

DSC 4675Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach. W ramach prac wykonywana została termomodernizacja budynku tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynków instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości 0,9 mln. zł. było w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciach burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Urszula Paczkowska oraz Radni Rady Miejskiej Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak podczas wizytacji wykonywanych prac.