• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 02.11.2018 r. (piątek) o godzinie 08:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2019r.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

dzialki kaliskaKliknij aby powiększyć

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  21 stycznia 2019r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia    Numer Księgi      Położenie Cena nieruchomości Kwota wadium
                            w ha           Wieczystej                              w zł                    w zł
                   
1.      232/94    0,1139        WL1W/00062016/2   Kaliska       27.700,00          2.770,00
2.      232/95    0,0899        WL1W/00062016/2   Kaliska       23.500,00          2.350,00
3.      232/96    0,0900        WL1W/00062016/2   Kaliska       23.500,00          2.350,00
4.      232/97    0,1138        WL1W/00062016/2   Kaliska       27.700,00          2.770,00
5.      232/99    0,1151        WL1W/00062016/2   Kaliska       28.000,00          2.800,00 
6.      232/100  0,0903        WL1W/00062016/2   Kaliska       22.600,00          2.260,00
7.      232/101  0,0903        WL1W/00062016/2   Kaliska       22.600,00          2.260,00
8.      232/102  0,1150        WL1W/00062016/2   Kaliska       26.700,00          2.670,00

 

Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 17 stycznia 2019 r. z określeniem numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 284 43 22 lub 54 284 43 52
 

Informacja dostępna także w Biuletynie Informacji Publicznej --tutaj--

 

fotowoltaikaPrzypominamy, że w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu konkursem związanym ze wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych istnieje możliwość pozyskania dotacji w wysokości do 50% na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. Wnioskodawcą w naborze może być jednostka samorządu terytorialnego przygotowująca wniosek w imieniu osób fizycznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać w urzędzie miejskim deklaracje udziału do końca października br. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu - 54 284 43 52. 

 Wzór deklaracji udziału --tutaj--

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 30.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2019r.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

odr

Burmistrz Gminy Lubień Kujawski informuje poszkodowanych rolników w wyniku suszy o możliwości odbioru protokołów strat z doszacowanymi burakami cukrowymi i ziemniakami, codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07:30 do 15:30, pokój nr 17..

Termin złożenia wniosku do ARiMR został wydłużony z 31 października 2018r do 16 listopada 2018r.

Więcej informacji --tutaj--

wodociag

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuję, iż przewiduję się przerwę w dostawie wody pitnej w dniu 25.10.2018 r. (tj. CZWARTEK) w godzinach od 13:00 do 15:00 dla mieszkańców miejscowości KACZAWKA. 

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

 

 

0001

 

Regulamin turnieju --tutaj--

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 25.10.2018 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatkowych za 2019 r.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

44211069 1974523169261083 2178606505740206080 n12 października 2018r. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce uroczyście obchodziła Jubileusz 50 - lecia w obecnym budynku. Historia szkoły sięga aż do 1873-76r. Na początku istnienia szkoła mieściła się w domu pozyskanym od p. Kilinowskich, następnie w dworku rodziny Orpiszewskich. W 1967r. społeczność szkolna otrzymała nowy budynek szkoły. Dziś szkoła jest pięknie odnowiona, posiada salę gimnastyczną, pracownię komputerową, gabinet medyczny i zajęć terapeutycznych. Część klas wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele w Kłóbce. Na uroczystość Jubileuszu przybyło mnóstwo znamienitych gości, byłych uczniów, rodziców. Kwiaty, życzenia, upominki, wiele ciepłych słów to atmosfera, która towarzyszyła nam podczas wystąpień gości oraz części artystycznej przedstawionej przez uczniów naszej szkoły. Podziękowanie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie okazane przy organizacji obchodów 50 - lecia Szkoły. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za życzenia, kwiaty, upominki, miłe słowa, okazane serce, wsparcie rzeczowe i finansowe. Życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych i zawodowych zamierzeń. Dziękujemy: - Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego Markowi Wilińskiemu - Urzędowi Miejskiemu w Lubieniu Kujawskim - Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim - Markowi Małachowskiemu - Przewodniczącemu Rady Powiatu Włocławskiego Zygmuntowi Wierzowieckiemu - Radnemu Powiatu Włocławskiego Bogdanowi Domżalskiemu - Kuratorium Oświaty we Włocławku - Księdzu Proboszczowi Leszkowi Buczkowskiemu - Księdzu Kanonikowi Markowi Czekaj - Radzie Rodziców przy SP w Kłóbce - Zespołowi Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim - Szkole Podstawowej w Kanibrodzie - Szkole Podstawowej w Kaliskach - Zespołowi Szkół Technicznych we Włocławku - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim - Bibliotece Publicznej w Lubieniu Kujawskim - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim - Policji w Lubieniu Kujawskim - Kołu Łowieckiemu nr 10 "Sarna" w Kłóbce - Towarzystwu Miłośników Kłóbki - Zespołowi folklorystycznemu "Marynia" z Kłóbki - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Skansen w Kłóbce - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu - Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie - Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kłóbce - Prezesowi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubieniu Kujawskim - Krzysztofowi Michalskiemu - Firmie D3 s.c. Longina Durys w Kłóbce - Firmie Polmais w Nartach - Firmie Lumi Studio Łukasz Piwiński w Kaliskach - Firmie Karo - Flagi Reklama we Włocławku - Zakładowi Kamieniarskiemu MIKAM Adam Michalski w Lubieniu Kujawskim - Firmie DomLux Marcin Charczenko i Michał Charczenko w Lubieniu Kujawskim - Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu BHP WIŚNIEWSKI - Firmie Handlowo - Usługowej Ewelina i Jacek Kaniewscy w Lubieniu Kujawskim - Firmie Auto Kujawiak Piotr Szymański - Firmie Cateringowej Marcin Sarnowski - Darii Błaszczyk Photography - Anecie Boguckiej Fotografia - Małgorzacie Wilińskiej - Makroregionalnemu Dyrektorowi MŚP Santander Bank Polska S.A.

Galeria zdjęć na stronie fb Szkoły Podstawowej W Kłóbce --tutaj--

 

44708855 1893424890748566 9190964386892611584 n