• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaDnia 27 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2018.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bagno.
 5. Uchwała w sprawie okręgów wyborczych.
 6. Uchwała w sprawie obwodów głosowania.
 7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn "„Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych”.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne wnioski, zapytania.
 17. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że do 28 lutego 2018 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ciągu dwóch dotychczasowych lat trwania  programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski (tj. 2016,2017) zdemontowano z dachów łącznie ok. 65 ton oraz unieszkodliwiono łącznie ok. 253 ton azbestu.  

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

folk

Dom dzieckaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał oceny ofert w konkursie na finansowanie instytucji dziennych domów seniora w ramach programu „Senior+” 2018. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanego dofinansowania 300 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Domu Seniora. Dom Seniora ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. Dom Seniora ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku. 
 
Wyniki naboru --tutaj--

 

przetargW dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

turniejsiatk2018

Lista zapisów --tutaj--

Regulamin turnieju --tutaj--

27750212 1664642533582483 533085885048031326 n10 lutego 2018r. w ZS w Kłóbce odbyła się szkolna zabawa karnawałowa. Księżniczki, paw, żołnierze, Spidermen, strażak, Shrek, biedronka, czarodziejki, czarownice, a nawet śmierć... - wszyscy bawili się doskonale.

Galeria zdjęć --tutaj--

operetka2

27749862 1574808152609858 3286666916919735239 n

placzabawGmina Lubień Kujawski wyłoniła nowego wykonawcę, który wybuduje plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Plac zabaw za kwotę 278 tys. zł. ma wybudować firma SK-MEDICO Sebastian Ilczuk z Miączyna. Plac zabaw zgodnie z ofertą wykonawcy ma powstać w terminie do 5 maja br. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych między innymi piramidy wspinaczkowej czy karuzeli typu tornado. Inwestycja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i jest współfinansowana w 63,63% z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. 
 
Pierwotnie plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim miała wykonać w terminie do 30 września 2017 roku firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca nie przystąpił jednak do realizacji zadania w efekcie, czego gmina rozwiązała z firmą umowę naliczając jej kary umowne w wysokości 25 tys. zł.  Środki te zostały w 2017 roku w całości przeznaczone na zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.