• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

fotowoltaikaGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na dostawę i montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej w ramach unijnego projektu, który otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja z Unii europejskiej pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu planuje kolejne nabory wniosków o dofinansowanie tego typu projektów tj. instalacji fotowoltaicznych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 50% kosztów budowy instalacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnych edycjach programu chęć udziału mogą zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 17.

odrKomisja d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku w Gminie Lubień Kujawski zaprasza osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód, do podpisania protokołów. 

Z uwagi na wydłużony termin składania wniosków oraz brak informacji, co do kwestii szacowania upraw, które na dzień składania wniosków nie podlegały szacowaniu (tj. m.in. kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków), termin podpisywania protokołów wyznaczono na dzień  6 i 7 września 2018r., w godzinach 8:00 – 15:00, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 20.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.09.2018 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: przygotowanie statutów i regulaminów żłobka oraz domu seniora.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

komisjaoDnia 7 września 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXIV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 7. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski, zapytania.
 13. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

S1010016W dniu 16 sierpnia br. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych S.A. działek drogowych stanowiących drogę dojazdowa do dworca PKP w Kaliskach. Było to możliwe po uzyskaniu przez gminę pisemnej zgody od wszystkich spółek PKP. Tym samym zakończono 4 letnie starania gminy o przejecie tej ważnej nieruchomości. Gmina w poprzednich latach w porozumieniu z PKP wykonała remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem. Nawierzchnia drogi oraz chodnik wymagały naprawy z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Nowa infrastruktura drogowa w znaczący sposób podniosła komfort użytkowników w szczególności osób dojeżdżających do dworca PKP w Kaliskach. 

Po podjęciu przez radnych uchwały Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński dziękował za aktywny udział w rozmowach z PKP Radnej Marzenie Zaborowskiej oraz Przewodniczącemu Markowi Małachowskiemu wraz, z którymi kilkakrotnie w tej kadencji uczestniczył w Gdańsku w rozmowach z władzami PKP przekonując do tej decyzji.

Radna Marzena Zaborowska w wypowiedzi podczas sesji podkreślała konieczność kontynuacji prac na drodze poprzez wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy dworcu PKP.

komunikatkw2018

DSC 9277W dniu 25 sierpnia br. w zakładzie produkcyjnym POLCALC w Lubieniu Kujawskim odbył się piknik rodzinny "Pożegnanie lata 2018". Podczas imprezy miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej hali produkcyjnej nr 3. W uroczystości udział wzięli m.in. Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim ks. Dariusz Sieczkowski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Radny Powiatu Bogdan Domżalski oraz Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

W części oficjalnej Prezes Zarządu POLCALC - Seweryn Rzepecki - bardzo mocno podkreślał znaczenie bardzo dobrej współpracy z władzami lokalnymi. Prezes spółki oficjalnie potwierdził również chęć prowadzenia kolejnych inwestycji na terenie strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawski. Zakład planuje zakup od gminy 13 hektarowej działki na gminnych terenach inwestycyjnych byłego lotniska z przeznaczeniem pod budowę hal produkcyjno – magazynowych oraz budynku administracyjnego. Deklarowana liczba nowych miejsc pracy ma wynieść ok. 100 osób. 

Więcej zdjęć --tutaj--

narodowe czytanie 1

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 31.08.2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Spotkanie z Prezesem Centrum Diagnostyczno – Leczniczego „Barska”.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

logotypy unijnePragniemy poinformować, iż  realizujemy w partnerstwie projekt pt.:

„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).