• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

dzialki 05 2019Kliknij aby powiększyć

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  5 lipca 2019r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11, godz. 11.00 na  sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

Kwota wadium

1.

232/105

0,1155

WL1W/00062016/2

Kaliska

28.100,00

1.405,00

2.

232/106

0,0886

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.200,00

1.110,00

3.

232/107

0,0882

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.100,00

1.105,00

4.

232/108

0,1133

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.600,00

1.380,00

5.

232/109

0,1160

WL1W/00062016/2

Kaliska

28.200,00

1.410,00

6.

232/110

0,0880

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.000,00

1.100,00

7.

232/111

0,0876

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.900,00

1.095,00

8.

232/112

0,1140

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.700,00

1.385,00

9.

232/114

0,1140

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.700,00

1.385,00

10.

232/115

0,0857

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

1.070,00

11.

232/116

0,0857

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

1.070,00

12.

232/117

0,1142

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.800,00

1.390,00

13.

232/118

0,1201

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.200,00

1.460,00

14.

232/119

0,0902

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.600,00

1.180,00

15.

232/120

0,0902

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.600,00

1.180,00

16.

232/121

0,1203

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.300,00

1.465,00

Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 1 lipca 2019 r. z określeniem numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 284 43 22 lub 54 284 43 52