• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

1 marca 2015 r. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). W nowym systemie informatycznym znajdują się m.in. rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W tym dniu weszły w życie nowe ustawy, wprowadzające przepisy mające na celu ułatwienie załatwiania spraw urzędowych. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce.

 Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą:

- odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski

- możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności

- zwolnienie z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

- uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane są bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.

W USC odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są na bieżąco, jedynie w sytuacji gdy do sporządzenia odpisu danego aktu potrzebne jest zamówienie migracji akt z innych miejscowości czas oczekiwania na odpis wynosi 10 dni (termin ustawowy).  W początkowym okresie funkcjonowania systemu wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego na drukach wprowadzonych nową ustawą oraz korzystając z trybu przejściowego na drukach dotychczas obowiązujących.