• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Informuje się, że na złożony w dniu 16 czerwca 2015 roku przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego wniosek, Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał na teren Gminy Lubień Kujawski  komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza  w 2015 roku w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach winni złożyć „wniosek zgłoszenia szkód…”, który można pobrać u sołtysa w każdym sołectwie lub ze strony internetowej Urzędu.

Jednocześnie informuje się, że na stronie internetowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – www.bydgoszcz.uw.gov.pl – Wydział Środowiska Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oddział rolnictwa – aktualności, znajduje się tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 187 z póź. zm.).

Szacowanie szkód, mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego, może następować tylko na lekkich glebach (Kategoria I i II) i dotyczyć wyłącznie  upraw wskazanych w Obwieszczeniu,  które znajdują się jeszcze na polu. Powierzchnia oszacowanych upraw nie może przekraczać powierzchni gleb zagrożonych suszą w danej gminie, które wymienione są w Montoringu Suszy prowadzonym przez IUNG Puławy. Datę ww. Obwieszczenia MRIRW  uznaje się za datę wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy w gminie.

Wnioski przyjmowane będą zgodnie z zamieszczonym i ustalonym harmonogramem przez pracowników Urzędu.   

Ostateczny termin złożenia wniosku  do dnia  10 lipca 2015 roku.

 

Do pobrania:

Wniosek zgłoszenia strat w uprawach

Harmonogram

System Monitoringu Suszy Rolniczej

www.bydgoszcz.uw.gov.pl