• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 17 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej V Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim za rok 2014.

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za rok 2014.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za rok 2014.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok – Burmistrz,

b) zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu

d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,

e) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej),

f) podjęcie uchwały

7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego Sołectwa Gagowy.

10.Uchwała w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gagowy w celu wyborów Sołtysa ( w przypadku uznania protestu wyborczego za zasadny).

11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki.

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w Gminie Lubień Kujawski.

13. Uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodnika przy drodze powiatowej.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2018”.

16. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

17. Uchwała w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.

18. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

19. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

20. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

21. Interpelacje i zapytania Radnych.

22. Wolne wnioski, zapytania.

23. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski