• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 22 lipca 2015 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VI Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłat.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.

5. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2022”.

7. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników.

8. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.