• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego wotum zaufania.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
 12. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 15. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski