• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 10 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IX Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
 6. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (strefa mieszkalno – przemysłowa).
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski.
 14. Uchwała w sprawie zgody na sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 16. Uchwała w sprawie wyborów ławników na kadencję 2020 – 2023.
 17. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 18. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski