• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Gminie Lubień Kujawski działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w m. Beszyn.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski