• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 19 luty 2016 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XI Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2016 rok.

4. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska- Kamienna od km 4+915 do km 9+372 – Etap I” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubienia Kujawskiego z powodu braku odpowiedzi na pismo.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości nr 40/15 położonej w Kaliskach.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lubień Kujawski nieruchomości nr 231/17 w m. Kamienna.

9.Uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski