• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W ramach nowego okresu programowania 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przystępuje do opracowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru obejmującego 13 gmin powiatu włocławskiego: Gminę Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski,  Lubraniec, Włocławek oraz Miasto Kowal.

 

 

W ramach planowanej strategii wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:

 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 • Rewitalizacja miejscowości,
 • Integracja środowisk  zagrożonych  wykluczeniem społecznym lub ubóstwem,
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna,
 • Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
 • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 • Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu,
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Strategia będzie wdrażana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania mają charakter otwarty.

W najbliższym czasie podane zostaną godziny i dokładne miejsca spotkań.

Harmonogram spotkań dostępny będzie w gminach oraz opublikowany zostanie na stronach internetowych gmin.

Więcej informacji w biurze stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.