• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

bez tytulu f327b

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

Celem ogólnym II LSR jest:

 1. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych.

Typy projektów, które będą realizowane w celu ogólnym drugim to:

 1. A) działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (Rewitalizacja) - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

           Oczekiwanym efektem realizacji projektów w ramach tego typu będzie m.in.: wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, a także wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Koleje typy projektów w ramach celu ogólnego II będą realizowane w trybie grantowym:

 1. B) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

- i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 1. C) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

- Usług wzajemnościowych, samopomocowych,

-  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

- inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.

W okresie III/IV kwartał 2019 roku, LGD planuje ogłosić konkursy w ramach wskazanych typów projektu.

 

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU  A (Rewitalizacja):

Beneficjentami mogą być:

 • • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • • Związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • • Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej składa jednostka samorządu terytorialnego),
 • • Organizacje pozarządowe,
 • • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • • Instytucje otoczenia biznesu,
 • • Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Grupa odbiorców -   mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Dorzecza Zgłowiączki.

Maksymalny poziom dofinansowania – 95%

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie na:

 • • rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów,
 • • modernizacji budynków lub obiektów,
 • • przebudowie budynków lub obiektów,
 • • adaptacji budynków lub obiektów,
 • • remoncie budynków lub obiektów oraz
 • • zagospodarowaniu przyległego otoczenia.

Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach osi priorytetowej 7.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU B oraz C:

Kto może składać wniosek o powierzenie grantu:  Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Projekt może być skierowany do następującej grupy odbiorców:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące funkcje opiekuńcze

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem  -  95 %, przy założeniu, że kwota grantu wyniesie nie więcej niż 50 000,00 zł. 

Klub młodzieżowy –  odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym tj. od6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Klub młodzieżowy w swojej działalności zakłada realizację następujących celów:

- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;

- pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;

- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;

- zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań

W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in.:

- edukacyjnej

-działania o charakterze socjoterapeutycznym (promowanie pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi)

- profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych

- mediacyjnej –  rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w sytuacjach problemowych

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, które mogą uzyskać wsparcie w ramach zakresu tematycznego - i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym to:

- organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej

- organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

- organizowanie i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem :

 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych mogą dotyczć:

- organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

- organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby

prowadzącej grupę.

 1. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej mogą dotyczyć:

- koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Animator/lider - jest to osoba przyczyniająca się do:

 • · ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;
 • · inicjowania powstawania grup obywatelskich;
 • · motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;
 • · diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
 • · wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
 • · budowanie lokalnych koalicji;
 • · moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
 • · pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;
 • · animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.
 1. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:

- edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych

i debat społecznych dla mieszkańców;

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach                                        w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;

- inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu                              w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.