• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Raport o stanie Gminy Lubień Kujawski za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubień Kujawski za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubień Kujawski odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek), do godziny 15:30 w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest --tutaj-- a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (pok. 1) oraz w Biurze Rady Miejskiej (pok. 14)

Raport o stanie Gminy Lubień Kujawski za rok 2018 dostępny --tutaj--