• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W bieżącym roku Gmina Lubień Kujawski przebudowała 12 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Drogi z nowymi nawierzchniami powstały w miejscowościach Antoniewo, Gocław, Gole, Beszyn, Szewo, Wąwał, Wiktorowo oraz Wola Dziankowska. Łączny koszt zadań drogowych wyniósł w 2015 roku prawie 4 mln zł. Na przebudowę dróg gmina otrzymała ponad 1,5 mln zł. dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz Funduszu ochrony gruntów rolnych.  

Na koniec roku 2015 całkowita długość sieci dróg gminnych wynosi ponad 205 km w tym o nawierzchni bitumicznej  ok. 85 km oraz o nawierzchni wzmocnionej np. kamieniem tłuczniowym ok 20 km.

Ponad 100 km dróg na terenie gminy to drogi o nawierzchni gruntowej.

W 2016 roku planuje się przebudowę ok. 20 km dróg gminnych do nawierzchni asfaltowej. Więcej o przyszłorocznych drogach pisaliśmy już wcześniej w artykule "Z dotacją wojewody przebudujemy..."

Fotorelacja z kilku lokalizacji --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuję, że w dniu 21 grudnia 2015r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Stypendia wypłacane są dla uczniów z rodzin w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł . Stypendia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), oraz Uchwały nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 66, poz.1283).

Dnia 3 grudnia 2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbył się koncert poświęcony poezji świętego Jana Pawła II. W koncercie wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy Lubień Kujawski na czele z panem burmistrzem Markiem Wilińskim. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia był p. Jarosław Pieczkowski, współorganizatorami byli: p. Marzena Jędrzejczak, p. Ewa Krokowska i ks. Karol Kolenda. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania montażu poetycko-muzycznego przygotowanego przez uczniów, nauczycieli i osoby z terenu gminy. Wykonawcy recytowali wiersze i śpiewali pieśni upamiętniające życie Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wieczorku poetyckiego było wspólne odśpiewanie „Barki”, jednej z ulubionych pieśni naszego papieża.

Zdjęcia na stronie szkoły --tutaj--

Na otwarte spotkanie z radcą prawnym „Jak uregulować sprawy majątkowe?” zaprasza Biuro dla Obywatela z Włocławka.

Spotkanie jest jednym z kilku organizowanych przez włocławskie „Biuro dla obywatela” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Z drugiej strony” w Lubieniu Kujawskim w naszym regionie. Temat każdego spotkania jest inny, a najbliższe poświęcone jest sprawom związanym ze sprawami majątkowymi, spadkiem i zadłużeniem. Na spotkaniu radca prawny odpowie m.in. na pytania: jak uregulować sprawy majątkowe?, jak dokonać działu spadku?

W spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany mieszkaniec powiatu włocławskiego czy radziejowskiego, ale jest jeden warunek – trzeba zadzwonić do Biura (pod bezpłatny numer 800 110 062) i potwierdzić swoją obecność. Spotkanie odbędzie się Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim, w czwartek 17 grudnia br. (bliższe informacje przy telefonicznym zgłoszeniu).

Dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.   SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w m. Nowa Wieś.

5.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

7. Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym.

8. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 08.12.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału przedszkolnego. Uroczystość była okazją do podsumowania projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na terenie gminy Lubień Kujawski projekt wdrażają szkoły w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie. Całkowita wartość projektu wynosi 183 689,61 zł. Projekt jest w całości współfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach projektu zakupiono m.in. urządzenia na plac zabaw (huśtawki, bujaki sprężynowe, piaskownica), sprzęt do utrzymania czystości w oddziałach przedszkolnych (odkurzacze, pralki), doposażenie kuchni szkolnych w meble oraz sprzęt gastronomiczny i AGD, umeblowanie oddziałów przedszkolnych oraz szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt ICT w tym tablice interaktywne.

W uroczystości w SP w Kaliskach udział brali m.in. Starostwa Włocławski – Kazimierz Kaca, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Zygmunt Wierzowiecki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński, oraz Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim – Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak a także ks. prob. Dariusz Sieczkowski.

Galeria zdjęć --tutaj--