• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 18 września 2015 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej w m. Rzeżewo od Agencji Nieruchomości Rolnych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Kaliska.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2015/2016.

10. Uchwała w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej – i nadania jej statutu.

11. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

12. Uchwała w sprawie powołania ławników na kadencje 2016 – 2019.

13. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wolne wnioski, zapytania.

18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Premier Ewa Kopacz podpisała pakiet pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Oznacza to, że od 11 września będzie można składać wnioski o zatwierdzoną przez rząd pomoc finansową - poinformował podczas dzisiejszego spotkania z rolnikami minister Marek Sawicki. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września 2015 r.

Z takiej pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz stawki pomocy:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha pozostałych  powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy wyższej niż  równowartość 15 tys. euro.

Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów  z produkcji o ponad 30 %  w porównaniu do  średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

pobierz wniosek

otwórz załącznik

Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30% uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o pomoc.

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania  szkód.

 

Uwaga Rolniku!

Od poniedziałku tj. 14.09.15r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim będą wydawane protokoły z szacowania suszy.

W dniu 9 września br. Komitet sterujący zatwierdził Strategię Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. W w/w strategii uwzględniono na podstawowej liście pięć projektów z gminy Lubień Kujawski mających mieć priorytet przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej do 2018 r. Są to zadania:


1.Termomodernizacja budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
Całkowita wartość 1 941 176,47 zł. Środki własne 291 176,47 zł. dotacja z EFRR 1 650 000,00 zł.


2.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Całkowita wartość 1 164 705,88 zł. Środki własne 174 705,99 zł. dotacja z EFRR 990 000,00 zł.


3.Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem lubieńskim;
Całkowita wartość 294 117,65 zł. Środki własne 44 117,65 zł. dotacja z EFRR 250 000,00 zł.


4.Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego;
Całkowita wartość 705 882,35 zł. Środki własne 105 882,35 zł. dotacja z EFRR 600 000,00 zł.


5.Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych.


Całkowita wartość 352 941,18 zł. Środki własne 52 941,18 zł. dotacja z EFS 300 000,00 zł.


Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 11.09.2015 r. (piątek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola wydatków Urzędu w 2015 roku.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Informuję, że w dniu 23 września 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się zebranie mieszkańców Lubienia Kujawskiego z władzami samorządowymi w celu omówienia przeznaczenia środków pochodzących z „funduszu sołeckiego” na 2016 rok.

Przewodniczący Samorządu Mieszkańców

Bogdan Kaniewski

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 10.09.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zabezpieczenie imprezy na zakończenie lata.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 09.09.2015 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 7 września 2015 roku (poniedziałek) zostaje odwołane z przyczyn losowych.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław