• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

PZT KAMIENNA 1Gmina Lubień Kujawski w ramach w ramach unijnych środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki otrzymała ponad milion złotych dotacji na realizację operacji pt. „Remont budynku starej oficyny tzw. „Szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przyznane środki stanowią 95% kosztów planowanego do realizacji zadania. W ramach inwestycji planuje się w przyszłym roku remont budynku tzw. szubienicy oraz budowę na działce gminnej siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz boiska o nawierzchni syntetycznej.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek tzw. szubienicy oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończono wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

Poniżej plan zagospodarowania terenu.

odrUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników o konieczności odbioru protokołów z oszacowania strat suszowych, podpisanych przez Wojewodę. Prosimy o niezwłoczny odbiór dokumentów w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim w dniach 03.10.2019r. (czwartek) oraz 04.10.2019r. (piątek). Zainteresowanych rolników prosimy o przybycie w godz: 8:00 – 14:30.

 

Szczegółowe informacje nt. pomocy suszowej znajdują się na stronie ARiMR --tutaj--

20191002 074421 1200x1690

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 313/26, nr 313/27, nr 313/29, położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski, z wniosku spółki Molewski z siedziba we Włocławku.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu

Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.

Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl  w Biuletynie informacji publicznej tutejszego Urzędu -www.bip.lubienkujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 i tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na uwadze art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że załatwienie niniejszej sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ze względu na jej skomplikowany charakter. Wobec powyższego nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do  30 października 2019 r.

 

ostrzmeteo300919

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"(język polski migowy)

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZPEŁNOMOCNIKA?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZPEŁNOMOCNIKA?" (język polski migowy)

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIEO PRAWIE DO GŁOSOWANIA?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIEO PRAWIE DO GŁOSOWANIA?" (język polski migowy)

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆKORESPONDENCYJNIE?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆKORESPONDENCYJNIE?" (język polski migowy)

25092019

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19
Numer konkursu LGD: 7/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych   i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

ostrzmeteo17092019

20190912 091115Jak już pisaliśmy wcześniej –tutaj--, Gmina Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” uzyskała grant o wartości 148 320,00 zł, który jest w 100% dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz Skarbu Państwa.

W okresie od 1 sierpnia 2019r. do 8 września 2019 r. odbyły się 24 szkolenia w których uczestniczyło w sumie 288 uczestników. Po zakończeniu projektu, 12 września 2019r. laptopy, które służyły do realizacji projektu, zostały przekazane do placówek oświatowych z terenu gminy. Na potrzeby szkół 24 laptopy symbolicznie przyjęli przedstawiciele gminnych placówek oświatowych tj. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach Pani Urszula Paczkowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Kłóbce Pan Aleksander Rutkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie Pani Agnieszka Rybska oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Elżbieta Kobus-Jasińska.