• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Więcej informacji --tutaj--

 

W dniu 17 lipca  br. Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Pan Marek Jaskulski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Pan Zygmunt Wierzowiecki dokonywali bieżącego monitoringu postępu prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski” oraz prac dotyczących remontu drogi powiatowej w miejscowości Kanibród. Powiat Włocławski jest partnerem Gminy Lubień Kujawski przy realizacji inwestycji przebudowy w/w dróg gminnych oraz partycypuje w kosztach inwestycji w kwocie 200 tys. zł. Udział partnera przy realizacji inwestycji był jednym z kryteriów oceny projektu przy ubieganiu się o dotację na inwestycję z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych.

Rozpoczęto prace przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole". Roboty budowlane wykonywane są przez Firmę Inżynieryjno-Drogową Drogtom Sp. z o.o. z Włocławka . W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna o długości 1,185 km ponadto wykonane zostaną zjazdy gospodarcze oraz polne. Przypomnijmy, że przebudowa drogi Gocław-Gole współfinansowana jest ze środków  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 148 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 24.07.2015 r. (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: klęska suszy.

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Komisja gminna do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza  w 2015 roku, informuje, że od dnia 23 lipca do 03 sierpnia 2015 r. przeprowadzi lustrację upraw rolnych w oparciu o złożone przez rolników wnioski zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Do celów ubiegania się o kredyt preferencyjny będą sporządzane protokoły obejmujące straty w uprawach i na tych kategoriach glebowych, które są wymienione w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 roku. Protokoły sporządzane będą zgodnie z zamieszczonym i ustalonym harmonogramem przez komisje do spraw szacowania.   

Do pobrania:

- harmonogram

- pismo Wojewody z 09.07.15r.

- obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego