• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 16 września 2015 roku został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy  sp. z o.o. a Gmina Lubień Kujawski. Strony przystępują do współpracy mającej na celu objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. Przez słowa „nieruchomości gruntowe” rozumie się działki stanowiące własność Gminy Lubień Kujawski, o łącznej powierzchni 92,55ha, o następujących numerach ewidencyjnych: 232/66, 232/70, 232/71, położone w obrębie ewidencyjnym: Kaliska, gmina Lubień Kujawski.

W dniu 18 września 2015 r. o godz. 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Na posiedzeniu m. in. wybrano ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019, przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Kościołów w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce oraz powołano samorządową instytucję kultury –Wiejską Świetlicę Środowiskową w Kamiennej.

Galeria zdjęć --tutaj--

Data rozpoczęcia Data zakończenia Treść
2015-09-23 08:30:00 2015-09-23 12:30:00 stacja: Kanibród 2
2015-09-24 08:00:00 2015-09-24 12:00:00 stacja: Rzeżewo 1 obwód 200
2015-09-21 08:00:00 2015-09-21 12:00:00 stacja: Gole Kolonia obwód 200
2015-09-23 08:00:00 2015-09-23 12:00:00 stacja: Błędowo 1
2015-09-25 08:00:00 2015-09-25 12:00:00 stacja: Rzeżewo 1

W niedzielę tj. 13 września 2015 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie 2015 na których wystawiony został wieniec dożynkowy wykonany przez Panie z Gminy Lubień Kujawski: Wiesławę Sołtysińską, Jadwigę Szczepaniak, Dorotę Polichnowską oraz Teresę Zdanek. Wieniec z Lubienia Kujawskiego został wcześniej wytypowany na Parafialno-Gminno-Powiatowych Dożynkach w Chodczu. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Duda.

Galeria Zdjęć tutaj

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 września 2015r. (sobota) w godz:  8:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim będzie można odbierać kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

W dniu 13 września 2015r. w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój odbyła się XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Celem konferencji było m.in. przedstawienie pełnego obrazu stanu rozwoju miasta Włocławek i regionu jak również wykorzystanie istniejącego potencjału inwestycyjnego do dalszego rozwoju gospodarczego powiatu włocławskiego oraz nawiązanie kontaktów do współpracy partnerskiej z firmami polonijnymi. Podczas konferencji zaprezentowana została oferta inwestycyjna powiatu włocławskiego, którą przedstawili kolejno Pan Marek Góreczny Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włocławku, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Brześcia Kujawskiego Pan Tomasz Chymkowski.

Galeria zdjęć tutaj

W minioną sobotę tj. 12.09.2015r. mieszkańcy Lubienia Kujawskiego i okolic pożegnali lato nad Jeziorem Lubieńskim. Piknik rozpoczął się licznymi konkursami dla dzieci, w międzyczasie rozdawane były darmowe porcje grochówki a także losy, dzięki którym można było wygrać 4 rowery ufundowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego Pana Marka Wilińskiego, Wicestarostę Włocławskiego Pana Stanisława Budzyńskiego, Radnego Powiatowego Pana Zygmunta Wierzowieckiego i Radę Miejską Lubienia Kujawskiego wraz z Przewodniczącym Panem Markiem Małachowskim. Punktem kulminacyjnym imprezy był występ zespołu MIG. Nie zabrakło również występu Dragon Fire Show z Lubienia Kujawskiego oraz zespołu Dystans. Piknik zakończył się dyskoteką trwającą do późnych godzin nocnych.

Galeria zdjęć: cz.1 tutaj cz.2 tutaj

Dnia 18 września 2015 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej w m. Rzeżewo od Agencji Nieruchomości Rolnych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Kaliska.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2015/2016.

10. Uchwała w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej – i nadania jej statutu.

11. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

12. Uchwała w sprawie powołania ławników na kadencje 2016 – 2019.

13. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wolne wnioski, zapytania.

18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Premier Ewa Kopacz podpisała pakiet pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Oznacza to, że od 11 września będzie można składać wnioski o zatwierdzoną przez rząd pomoc finansową - poinformował podczas dzisiejszego spotkania z rolnikami minister Marek Sawicki. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września 2015 r.

Z takiej pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz stawki pomocy:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha pozostałych  powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy wyższej niż  równowartość 15 tys. euro.

Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów  z produkcji o ponad 30 %  w porównaniu do  średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

pobierz wniosek

otwórz załącznik

Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30% uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o pomoc.

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania  szkód.

 

Uwaga Rolniku!

Od poniedziałku tj. 14.09.15r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim będą wydawane protokoły z szacowania suszy.