• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawił plan podziału środków finansowych, które mają być do dyspozycji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Największym beneficjentem będzie sołectwo Kaliska, tuż za nim znalazło się sołectwo Bagno. Ogólnie na fundusz sołecki gmina Lubień Kujawski planuje w 2015 r. przeznaczyć 336 540,31zł. Z tego planowana wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Państwa wyniesie 30% tj. 100 962,08 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2016.

Poniżej prezentujemy podział środków:

Sołectwo Antoniewo – liczba mieszkańców 90, wysokość środków na sołectwo – 8 447,00zł

Sołectwo Beszyn – liczba mieszkańców 135, wysokość środków na sołectwo – 9 757,75zł

Sołectwo Bilno – liczba mieszkańców 255, wysokość środków na sołectwo – 13 253,06zł

Sołectwo Bagno – liczba mieszkańców 430, wysokość środków na sołectwo – 18 350,39zł

Sołectwo Błedowo – liczba mieszkańców 121, wysokość środków na sołectwo – 9 349,96zł

Sołectwo Czaple – liczba mieszkańców 208, wysokość środków na sołectwo – 11 884,06zł

Sołectwo Chojny – liczba mieszkańców 168, wysokość środków na sołectwo – 10 718,96zł

Sołectwo Dziankowo – liczba mieszkańców 168, wysokość środków na sołectwo – 10 718,96zł

Sołectwo Gliznowo – liczba mieszkańców 351, wysokość środków na sołectwo – 16 049,31zł

Sołectwo Gagowy – liczba mieszkańców 253, wysokość środków na sołectwo – 13 194,80zł

Sołectwo Gole – liczba mieszkańców 329, wysokość środków na sołectwo – 15 408,50zł

Sołectwo Kanibród  – liczba mieszkańców 164, wysokość środków na sołectwo – 10 602,45zł

Sołectwo Kretkowo – liczba mieszkańców 201, wysokość środków na sołectwo – 11 680,17zł

Sołectwo Krzewie – liczba mieszkańców 209, wysokość środków na sołectwo – 11 913,19zł

Sołectwo Kobyla Łąka – liczba mieszkańców 251, wysokość środków na sołectwo – 13 136,55zł

Sołectwo Kłóbka  – liczba mieszkańców 314, wysokość środków na sołectwo – 14 971,59zł

Sołectwo Kaliska  – liczba mieszkańców 601, wysokość środków na sołectwo – 23 331,21zł

Sołectwo Modlibórz – liczba mieszkańców 211, wysokość środków na sołectwo – 11 971,44zł

Sołectwo Morzyce  – liczba mieszkańców 198, wysokość środków na sołectwo – 11 592,78zł

Sołectwo Narty – liczba mieszkańców 234, wysokość środków na sołectwo – 12 641,38zł

Sołectwo Rutkowice – liczba mieszkańców 179, wysokość środków na sołectwo – 11 039,36zł

Sołectwo Rzeżewo – liczba mieszkańców 421, wysokość środków na sołectwo – 18 088,24zł

Sołectwo Szewo  – liczba mieszkańców 128, wysokość środków na sołectwo – 9 553,85zł

Sołectwo Świerna – liczba mieszkańców 199, wysokość środków na sołectwo – 11 621,91zł

Sołectwo Wola Dziankowska – liczba mieszkańców 72, wysokość środków na sołectwo – 7 922,71zł

Sołectwo Wiktorowo – liczba mieszkańców 135, wysokość środków na sołectwo – 9 757,75zł

Sołectwo Wola Olszowa – liczba mieszkańców 129, wysokość środków przypadających na sołectwo – 9 582,98zł

 

Lubień Kujawski – liczba mieszkańców 1 358, wysokość środków – 29 127,60złWięcej o funduszu sołeckim w Gminie Lubień Kujawski --tutaj--

W dniu 13 lipca  br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim dokonywali kolejnego przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem.

W minioną sobotę nad Jeziorem Lubieńskim odbył się piknik rodzinny. W programie imprezy, na którą zapraszali burmistrz Lubienia Kujawskiego wraz z Radą Miejską znalazły się liczne konkursy, pokazy m.in. WOPR-U i koncerty. Gwiazdą wieczoru był zespół "Piękni i Młodzi" Impreza ściągnęła tłumy gości. W trakcie uroczystości za tak liczny udział w wydarzeniu dziękowali uczestnikom Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Pan Marek Małachowski. Podziękowania otrzymały także wszystkie osoby, które przyczyniły się do zorganizowania oraz sprawnego przebiegu imprezy tj. m.in. Radni Rady Miejskiej, Pani Milena Nęcka Pracownik Urzędu Miejskiego, Pan Robert Paczkowski Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim, strażacy ochotnicy z Lubienia Kujawskiego, służby porządkowe oraz Policja.

Galeria Zdjęć --tutaj--

10 lipca br. tereny inwestycje w Lubieniu Kujawskim wizytowane były przez Zespół Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie objazdu zaprezentowane zostały walory inwestycyjne terenów w Lubieniu Kujawskim. Oprócz przygotowania infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych oceniany był również stopień ich skomunikowania oraz dostępność do kadr. Współpraca z PAIiIZ jest istotna z punktu widzenia dalszego zagospodarowania terenów inwestycyjnych wokół Lubienia Kujawskiego. Agencja jako wyspecjalizowana instytucja, pomaga inwestorom zagranicznym wejść na polski rynek.  Pełni rolę przewodnika dla inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. PAIiIZ oferuje także szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,  partnerów oraz dostawców. 

Dzisiaj tj. 9 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. W spotkaniu udział wzięli między innymi  Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pani Teresa Kamińska Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) , Pan Kazimierz Kaca Starosta Powiatu Włocławskiego, Pan Marek Małachowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz przedstawiciele firm Sulima oraz Kreisel.  W trakcie rozmów oraz audytu w terenie poruszono kwestie promocji terenów inwestycyjnych a także możliwych do uzyskania grantów dla działających już  podmiotów gospodarczych. Ścisła współpraca Gminy z PSSE zapewni szerszy dostęp do bazy potencjalnych inwestorów i możliwość uruchomienia zarezerwowanych dla specjalnych stref ekonomicznych instrumentów finansowych.

Rozpoczęto prace przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 191496C Narty-Kaliska z droga dojazdową". Roboty budowlane wykonywane są przez Konsorcjum Firm Lider Molewski Sp. z o.o. z Włocławka oraz Partner Invest Development Sp. z o.o. z Chodcza. Zakres prac obejmuje wykonanie I etapu przebudowy odcinka drogi gminnej tj. na odcinku projektowym wykonana zostanie warstwa odsączająca wraz z podbudową. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem. 

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński odbył w Warszawie spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Panem Jackiem Malickim. Tematem rozmów była możliwość nieodpłatnego przekazania gminie przez agencję budynku „świetlicy” w Kamiennej. Agencja Nieruchomości Rolnych zaakceptowała propozycję przekazania gminie budynku, który obecnie pełni funkcję świetlicy i jest miejscem o znaczeniu kulturowo – społecznym. Posiadanie prawa własności będzie otwierało gminie możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na ewentualny remont tego zabytkowego obiektu.

W dniu dzisiejszym tj. 03.07.2015r. uległ awarii wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Gagowy, Kaczawka, Wola Olszowa, Beszyn, Bilno, Stępka oraz Dziankowo. Przewidywany czas naprawy ok. 5 godzin (16:00).

 

 

Informuje się, że na złożony w dniu 16 czerwca 2015 roku przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego wniosek, Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał na teren Gminy Lubień Kujawski  komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza  w 2015 roku w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach winni złożyć „wniosek zgłoszenia szkód…”, który można pobrać u sołtysa w każdym sołectwie lub ze strony internetowej Urzędu.

Jednocześnie informuje się, że na stronie internetowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – www.bydgoszcz.uw.gov.pl – Wydział Środowiska Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oddział rolnictwa – aktualności, znajduje się tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 187 z póź. zm.).

Szacowanie szkód, mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego, może następować tylko na lekkich glebach (Kategoria I i II) i dotyczyć wyłącznie  upraw wskazanych w Obwieszczeniu,  które znajdują się jeszcze na polu. Powierzchnia oszacowanych upraw nie może przekraczać powierzchni gleb zagrożonych suszą w danej gminie, które wymienione są w Montoringu Suszy prowadzonym przez IUNG Puławy. Datę ww. Obwieszczenia MRIRW  uznaje się za datę wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy w gminie.

Wnioski przyjmowane będą zgodnie z zamieszczonym i ustalonym harmonogramem przez pracowników Urzędu.   

Ostateczny termin złożenia wniosku  do dnia  10 lipca 2015 roku.

 

Do pobrania:

Wniosek zgłoszenia strat w uprawach

Harmonogram

System Monitoringu Suszy Rolniczej

www.bydgoszcz.uw.gov.pl