• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogaWojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że dzięki oszczędnościom poprzetargowym, które dziś wynoszą blisko 20 milionów złotych, do dofinansowania dodatkowo zakwalifikują się jeszcze przynajmniej 33 inwestycje gminne oraz 10 zadań powiatowych z kujawsko - pomorskiej listy rezerwowej zadań Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród zadań gminnych, które otrzymają w województwie z listy rezerwowej dofinansowanie jest inwestycja z gminy Lubień Kujawski dotycząca przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Kaczawka. Kwota przyznanego dofinansowania dla gminy na realizacje zadania wynosi ponad 400 tys. zł.

Więcej informacji --tutaj--

gminalubiengembickaW dniu 7 października br. w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie z kandydatką PiS do Sejmu, wiceminister inwestycji i rozwoju Anną Gembicką z przedstawicielami samorządu gminy Lubień Kujawski. Tematem roboczego spotkania były kwestie rozwoju lubieńskiej strefy przemysłowej, budowy na terenie gminny kopalni soli oraz zagospodarowania turystycznego jeziora w Lubieniu Kujawskim.  Na zdjęciu wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka, burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz przewodniczący rady miejskiej Marek Małachowskiej podczas wizytacji nad jeziorem lubieńskim.

 

fotowoltaikaUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu dokonał pozytywnej oceny wniosku Gminy Lubień Kujawski dotyczącego wspierania działań wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Gminie przyznano 622 tys. zł. dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej położonych na terenie gminy. Dotacja pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2018 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną na budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Lubieniu Kujawskim i Krzewiu oraz Stacji Uzdatniania Wody w Nartach. Planuje się, że montaż pierwszych instalacji rozpocznie się wiosną 2020 r.

turniejreczna2019

LhcPe0QwMiędzynarodowy Dzień Osób Starszych to święto, które obchodzimy 1 października. Uczestnicy Dziennego Domu Senior + w Lubieniu Kujawskim również świętowali ten dzień.

Gorące życzenia wielu lat życia wypełnionych radością i satysfakcją z przeżytych lat życzyli seniorom m.in. Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Miasta.

Święto to miało na celu nie tylko integrację tutejszego środowiska senioralnego, lecz również integrację z młodszym pokoleniem.

Życzenia naszym Seniorom złożyli Mali Sąsiedzi ze żłobka z Dyrektorem i kadrą na czele. Dzieci wraz z opiekunkami wręczyły Seniorom upominki w postaci stroików oraz pyszne ciasteczka owsiane.

Miłym akcentem był słodki poczęstunek w postaci tortu.

Należy podkreślić, że wiek dojrzały nie musi oznaczać wykluczenia z aktywnego życia. Kierując się tą dewizą pragniemy stworzyć podopiecznym Dziennego Domu Senior+ jak najlepsze warunki, dając możliwość udziału w różnorodnych zajęciach.

Nie pozostaje nic innego jak życzyć wszystkim Dojrzałym samych przyjemności.

odrInformujemy, iż w dniu 3 października 2019 r. (czwartek) Pani Beata Matusiak będzie nieobecna w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, punkt doradztwa rolniczego został przeniesiony na dzień 4 października 2019 r. (piątek).

komisjaoDnia 10 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IX Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
 6. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (strefa mieszkalno – przemysłowa).
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski.
 14. Uchwała w sprawie zgody na sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 16. Uchwała w sprawie wyborów ławników na kadencję 2020 – 2023.
 17. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 18. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

PZT KAMIENNA 1Gmina Lubień Kujawski w ramach w ramach unijnych środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki otrzymała ponad milion złotych dotacji na realizację operacji pt. „Remont budynku starej oficyny tzw. „Szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przyznane środki stanowią 95% kosztów planowanego do realizacji zadania. W ramach inwestycji planuje się w przyszłym roku remont budynku tzw. szubienicy oraz budowę na działce gminnej siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz boiska o nawierzchni syntetycznej.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek tzw. szubienicy oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończono wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

Poniżej plan zagospodarowania terenu.

odrUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników o konieczności odbioru protokołów z oszacowania strat suszowych, podpisanych przez Wojewodę. Prosimy o niezwłoczny odbiór dokumentów w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim w dniach 03.10.2019r. (czwartek) oraz 04.10.2019r. (piątek). Zainteresowanych rolników prosimy o przybycie w godz: 8:00 – 14:30.

 

Szczegółowe informacje nt. pomocy suszowej znajdują się na stronie ARiMR --tutaj--

20191002 074421 1200x1690