• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 22 kwietnia 2015 roku (środa) o godzinie 17:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się Zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski w celu wyborów Przewodniczącego i Rady Samorządu Mieszkańców.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 16.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola wdrożenia tzw. reformy śmieciowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

 Woźniak Jarosław

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 15.04.2015 r. (środa) o godzinie 12:45 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: przeanalizowanie aktualnej sytuacji w oświacie – budżet i inwestycje.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

 

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy zadania przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej Gocław - Gole nr 191424C od km 0+000 do km 1+185 zlokalizowanego na terenie gminy Lubień Kujawski, mający swój początek w km 0+000, którą stanowi krawędź nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski w km 4+442 tej drogi, natomiast koniec to km 1+185 projektowanego odcinka. Termin realizacji zadania ustalono do 31 sierpnia 2015 roku. Oferty należy składać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku do godziny 10:00.

 

Więcej informacji tutaj

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 10.04.2015 r. (piątek) o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie protestu wyborczego.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Informuje się, że zgodnie z kalendarzem wyborczym pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach na Prezydenta RP dokonują zgłoszeń kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lubień Kujawski do dnia 17 kwietnia 2015 roku do godz. 14:00 w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

 

W ubiegłym tygodniu zakończono remont wnętrza dużej sali OSP w Bilnie. Remont udało się przeprowadzić dzięki wsparciu finansowemu gminy, dotacji Zarządu Głównego OSP, sponsorów prywatnych oraz pracy społecznej druhów strażaków OSP w Bilnie. W ramach remontu m.in. odnowiono ściany wewnętrzne, założono nowe parapety, wykonano nową podłogę oraz instalację centralnego ogrzewania. Nowa sala będzie mogła teraz nie tylko służyć społeczności lokalnej, ale także stanowić miejsce organizacji imprez okolicznościowych. Do dyspozycji strażaków gmina udostępniła ponadto część działki stanowiącej własność gminy a sąsiadującej z remizą, jako przyszłe zaplecze parkingowe.

 

W piątek 3 kwietnia dokonano otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Aż 5 firm złożyło swoje oferty w prowadzonym postępowaniu. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 3,9 mln. zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna oferując wykonanie zamówienia za kwotę 2,8 mln. zł. Aktualnie na ogłoszenie czekają kolejne przetargi na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Gole oraz Wiktorowo.

 

 

Lp. Nr . działki Powierzchnia w m2 Położenie Kwota wadium w zł Przeznaczenie
1 165/1LP 72 m2 Stępka 60,00 zł Lokal użytkowy – gastronomiczny

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 17 kwietnia 2015 r. Cena wywoławcza 8,30 zł czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym za 1 m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wyżej wskazanym terminie na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości, a także w obu przypadkach zaakceptowane warunki umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu z tytułu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu przetargu. W przypadku nie przystąpienia uczestnika wygrywającego przetarg do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 2 lub pod nr telefonu 54 2844 332. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno przystąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Ogłoszenie umieszczono w dniu 23 marca 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl  Ogłoszenie z dnia 12 marca 2015 r. traci moc.

Załącznik do pobrania