• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 20 grudnia 2014 r. (niedziela) w Boniewie odbyła się XVII Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne na Kujawach”. Tak jak w ubiegłych latach i tym razem koła gospodyń  i młodzież ze szkół powiatu włocławskiego przygotowały najróżniejsze potrawy wigilijne. Organizatorem  wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Boniewo. Reprezentantem Gminy Lubień Kujawski były Panie Barbara Marzec, Aleksandra Seklecka, Zofia Małachowska oraz Bernadeta Jędrusiak.

Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Swoje stanowiska z rękodziełem zaprezentowało dwunastu twórców. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki, a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacją złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--

W bieżącym roku Gmina Lubień Kujawski przebudowała 12 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Drogi z nowymi nawierzchniami powstały w miejscowościach Antoniewo, Gocław, Gole, Beszyn, Szewo, Wąwał, Wiktorowo oraz Wola Dziankowska. Łączny koszt zadań drogowych wyniósł w 2015 roku prawie 4 mln zł. Na przebudowę dróg gmina otrzymała ponad 1,5 mln zł. dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz Funduszu ochrony gruntów rolnych.  

Na koniec roku 2015 całkowita długość sieci dróg gminnych wynosi ponad 205 km w tym o nawierzchni bitumicznej  ok. 85 km oraz o nawierzchni wzmocnionej np. kamieniem tłuczniowym ok 20 km.

Ponad 100 km dróg na terenie gminy to drogi o nawierzchni gruntowej.

W 2016 roku planuje się przebudowę ok. 20 km dróg gminnych do nawierzchni asfaltowej. Więcej o przyszłorocznych drogach pisaliśmy już wcześniej w artykule "Z dotacją wojewody przebudujemy..."

Fotorelacja z kilku lokalizacji --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuję, że w dniu 21 grudnia 2015r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Stypendia wypłacane są dla uczniów z rodzin w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł . Stypendia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), oraz Uchwały nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 66, poz.1283).

Dnia 3 grudnia 2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbył się koncert poświęcony poezji świętego Jana Pawła II. W koncercie wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy Lubień Kujawski na czele z panem burmistrzem Markiem Wilińskim. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia był p. Jarosław Pieczkowski, współorganizatorami byli: p. Marzena Jędrzejczak, p. Ewa Krokowska i ks. Karol Kolenda. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania montażu poetycko-muzycznego przygotowanego przez uczniów, nauczycieli i osoby z terenu gminy. Wykonawcy recytowali wiersze i śpiewali pieśni upamiętniające życie Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wieczorku poetyckiego było wspólne odśpiewanie „Barki”, jednej z ulubionych pieśni naszego papieża.

Zdjęcia na stronie szkoły --tutaj--

Na otwarte spotkanie z radcą prawnym „Jak uregulować sprawy majątkowe?” zaprasza Biuro dla Obywatela z Włocławka.

Spotkanie jest jednym z kilku organizowanych przez włocławskie „Biuro dla obywatela” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Z drugiej strony” w Lubieniu Kujawskim w naszym regionie. Temat każdego spotkania jest inny, a najbliższe poświęcone jest sprawom związanym ze sprawami majątkowymi, spadkiem i zadłużeniem. Na spotkaniu radca prawny odpowie m.in. na pytania: jak uregulować sprawy majątkowe?, jak dokonać działu spadku?

W spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany mieszkaniec powiatu włocławskiego czy radziejowskiego, ale jest jeden warunek – trzeba zadzwonić do Biura (pod bezpłatny numer 800 110 062) i potwierdzić swoją obecność. Spotkanie odbędzie się Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim, w czwartek 17 grudnia br. (bliższe informacje przy telefonicznym zgłoszeniu).

Dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.   SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w m. Nowa Wieś.

5.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

7. Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym.

8. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 08.12.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta