• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.   SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w m. Nowa Wieś.

5.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

7. Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym.

8. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 08.12.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału przedszkolnego. Uroczystość była okazją do podsumowania projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na terenie gminy Lubień Kujawski projekt wdrażają szkoły w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie. Całkowita wartość projektu wynosi 183 689,61 zł. Projekt jest w całości współfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach projektu zakupiono m.in. urządzenia na plac zabaw (huśtawki, bujaki sprężynowe, piaskownica), sprzęt do utrzymania czystości w oddziałach przedszkolnych (odkurzacze, pralki), doposażenie kuchni szkolnych w meble oraz sprzęt gastronomiczny i AGD, umeblowanie oddziałów przedszkolnych oraz szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt ICT w tym tablice interaktywne.

W uroczystości w SP w Kaliskach udział brali m.in. Starostwa Włocławski – Kazimierz Kaca, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Zygmunt Wierzowiecki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński, oraz Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim – Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak a także ks. prob. Dariusz Sieczkowski.

Galeria zdjęć --tutaj--

Trwają prace brukarskie polegające na utwardzeniu drogi wewnętrznej przy skwerku nad Jeziorem Lubieńskim. Roboty wykonywane są przez firmę TOMAWER Tomasz Nesterowicz ze Szpetala Górnego. Koszt zadania wynosi 25 tys. zł. Zadanie przyczyni się do poprawy estetyki miasta poprzez utwardzenie starobrukiem drogi wewnętrznej przy skwerku nad jeziorem lubieńskim będącym wizytówka miasta. Na zdjęciu monitorujący prace Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim inicjator i pomysłodawca zadania - Adam Maciejewski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego - Bogdan Domżalski.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 07.12.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 04.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Rząd zdecydował we wtorek o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Więcej informacji --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 03.12.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Do dnia 31.01.2016 r. osoby chcące skorzystać z dofinansowania, powinny złożyć wniosek do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, który powinien zawierać informacje:

  1. 1. Dane osobowe właścicieli obiektu który ma być objęty wnioskiem
  2. 2. Określenie przez wnioskodawcę w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:

- demontaż pokrycia dachowego

- transport odpadów azbestowych

- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

3. Adres obiektu z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki

4. Określenie w którym kwartale 2016 r. będzie realizowane przedsięwzięcie

5.Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 02.12.2015 r. (środa) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam