• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, że w dniu  22 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się szkolenie dotyczące zakładania i funkcjonowania Grup Producentów Rolnych.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników.

komisjaoDnia 19 luty 2016 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XI Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2016 rok.

4. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska- Kamienna od km 4+915 do km 9+372 – Etap I” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubienia Kujawskiego z powodu braku odpowiedzi na pismo.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości nr 40/15 położonej w Kaliskach.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lubień Kujawski nieruchomości nr 231/17 w m. Kamienna.

9.Uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 12.02.2016 r. (piątek) o godzinie 08:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie skargi.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

12705703W dniu 10 lutego 2016r. klasa III Gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Woźniak odbyła praktyczną lekcję wos-u w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. Uczniowie zapoznali się ze strukturą urzędu i z pracą poszczególnych wydziałów. Pani Jolanta Mielczarek - kierownik referatu organizacyjnego - przedstawiła pracę urzędu. Młodzież spotkała się również z Panem Burmistrzem - Markiem Wilińskim.

 

Więcej zdjęć w galerii --tutaj-- lub na Facebooku Zespołu Szkół w Kłóbce --tutaj--

Aż 24 oferty złożyli Wykonawcy chętni do wykonania modernizacji Satcji Uzdatniania Wody w Nartach. Ceny ofert złożonych w postepowaniu przetargowym kształtują się od 579 576,00 zł  do 1 041 075,22 zł. Przypomnijmy że Modernizacja Satcji Uzdatnia Wody w Nartach jest współfinasowana w 70 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Toruniu  oraz 5 % ze środków pochdzących z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Stawki zwrotu producentom rolnym w 2016 r. uległy zwiększeniu z 0,95 zł za litr do 1,00 zł/l. Oznacza to, że zwrot wyniesie 86 zł na każdy hektar użytków rolnych.


Terminy składania wniosków oraz niezbędne dokumenty należy złożyć do Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie:

 1. wnioski – od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
  - faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku
 2. wnioski – od 1 sierpnia 2016 r. – do 31 sierpnia 2016 r.
  - faktury VAT za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 r.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć:

 • imienne faktury VAT lub kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
 • umowy dzierżawy, w przypadku, gdy o zwrot ubiega się dzierżawca.

Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego:

 • do 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • do 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze będą wypłacane na numer konta podany we wniosku albo gotówką w kasie urzędu miejskiego.

Wnioski można pobrać w wersji elektronicznej --tutaj-- lub otrzymać oraz złożyć w urzędzie miejskim w pokoju nr 10.

W piątek 29 stycznia 2016 roku  poznaliśmy oferty wykonawców chcących przebudować odcinki dróg gminnych w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. W postepowaniu przetargowym złożono 10 ofert a  zaoferowane ceny kształtują się od 4.485.599,51 zł do 5.742.524,97 zł.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/45

0,1130

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.100,00

2.

232/53

0,0864

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.900,00

3.

232/54

0,1127

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.000,00

1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntowe niezabudowane.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowaną w parter budynków oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
                                                                                
5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 15 marca 2016 r.

II.

1. Działka nr 40/15 położona w Kaliskach, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00043513/7.

2. Powierzchnia - 0,3000 ha.

3. Nieruchomość gruntowa zabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków - grunty orne.

5. Cena nieruchomości 29.600,00 zł.

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 15 marca 2016 r.

Przypominamy, że do dnia 31.01.2016 r. osoby chcące skorzystać z dofinansowania, powinny złożyć wniosek do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, który powinien zawierać informacje:

 1. 1. Dane osobowe właścicieli obiektu który ma być objęty wnioskiem
 2. 2. Określenie przez wnioskodawcę w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:

- demontaż pokrycia dachowego

- transport odpadów azbestowych

- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

3. Adres obiektu z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki

4. Określenie w którym kwartale 2016 r. będzie realizowane przedsięwzięcie

5.Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--