• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 25 listopada br. o godz. 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się X sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące wysokości stawek podatków na 2016 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 26.11.2015 r. (czwartek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.

Dnia 20 listopada 2015r. (piątek) w miejscowości Szewo została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca wydarzenie bitwy pod Szewem z 22 listopada 1863 r. Odsłonięcie tablicy było wstępem do uroczystości zoorganizowanej przez Zespół Szkół w Kłóbce z okazji święta Niepodległości Polski. W uroczystości brały udział władze Powiatu Włocławskiego: Starosta - Kazimierz Kaca, Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Jaskulski, z-ca Przewodniczacego - Zygmunt Wierzowiecki, radny powiatowy - Bogdan Domżalski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Tomasz Olach, Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Włodzimierz Majewski. Władze gminne reprezentowali - Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, przewodniczący Rady Gminy - Marek Małachowski, radni Gminy, sołtysi. Przybyli również Prezesi Jednostek OSP wraz z Pocztami Sztandarowymi z Kłóbki, Bilna, Krzewia, ks. proboszcz Parafii Kłóbka Leszek Buczkowski, ks. proboszcz Parafii Lubień Kujawski Dariusz Sieczkowski, Poczet Sztandarowy Koła Łowieckiego "Sarna" w Kłóbce. Licznie przybyłych gości przywitał i honorował Dyrektor Zespołu Szkół w Kłóbce - p. Aleksander Rutkowski. Uroczystość miała charakter głęboko patriotyczny i podniosły.

Zdjęcia z odsłonięcia --tutaj--

Zdjęcia z dalszej części --tutaj--

Data rozpoczęcia Data zakończenia Treść
2015-11-27 09:00:00 2015-11-27 15:00:00 stacja: Lubień Gorzelnia obwód 200, Lubień GS obwód 200
2015-11-26 08:00:00 2015-11-26 14:00:00 stacja: Kowalki
2015-11-26 09:00:00 2015-11-26 15:00:00 stacja: Lubień Gorzelnia
2015-11-25 08:00:00 2015-11-25 14:00:00 stacja: Kowalki obwód 200

Dnia 25 listopada 2015 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IX Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.   SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.

7. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Kłóbka.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

tablicaszewoZespół Szkół w Kłóbce zaprasza w piątek 20 listopada o godzinie 16:00 na uroczystość patriotyczną, która przypomni o bitwie pod Szewem z 22 listopada 1863 r. Uroczystość zostanie poprzedzona odsłonięciem tablicy pamiątkowej w miejscowości Szewo. W trakcie uroczystości zostanie omówiony mało znany lokalnej społeczności patriotyczny powstańczy wątek z gminy Lubień Kujawski tj. bitwa pod Szewem. Zapraszamy

Dnia 10 listopada 2015 r. odbyło się pasowanie na przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie. Dzieci pasowane były w obecności przedstawicieli lokalnych oraz powiatowych władz samorządowych a także licznie zebranych rodziców. Na uroczystości odbyło się otwarcie sali oddziału przedszkolnego po wyposażeniu jej w nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione ze środków Projektu Unijnego "Modernizcja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych" - w Gminie Lubień Kujawski z POKL-9.1.1.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje rolników, iż potwierdzone przez Wojewodę indywidualne protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym SUSZA 2015 można odbierać w godzinach pracy urzędu, pokój nr 20. Potwierdzony protokół indywidualny jest niezbędny min. przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny.