• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)

 

 

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

1. Działka nr 232/73 położona w Kaliskach, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00062016/2.

2. Powierzchnia - 0,2819 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona na cele o funkcji przemysłowo – usługowej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

6. Wartość nieruchomości 35.700,00 zł.

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 5 listopada 2015 r .

Dnia 16 września 2015 roku został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy  sp. z o.o. a Gmina Lubień Kujawski. Strony przystępują do współpracy mającej na celu objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. Przez słowa „nieruchomości gruntowe” rozumie się działki stanowiące własność Gminy Lubień Kujawski, o łącznej powierzchni 92,55ha, o następujących numerach ewidencyjnych: 232/66, 232/70, 232/71, położone w obrębie ewidencyjnym: Kaliska, gmina Lubień Kujawski.

W dniu 18 września 2015 r. o godz. 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Na posiedzeniu m. in. wybrano ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019, przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Kościołów w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce oraz powołano samorządową instytucję kultury –Wiejską Świetlicę Środowiskową w Kamiennej.

Galeria zdjęć --tutaj--

Data rozpoczęcia Data zakończenia Treść
2015-09-23 08:30:00 2015-09-23 12:30:00 stacja: Kanibród 2
2015-09-24 08:00:00 2015-09-24 12:00:00 stacja: Rzeżewo 1 obwód 200
2015-09-21 08:00:00 2015-09-21 12:00:00 stacja: Gole Kolonia obwód 200
2015-09-23 08:00:00 2015-09-23 12:00:00 stacja: Błędowo 1
2015-09-25 08:00:00 2015-09-25 12:00:00 stacja: Rzeżewo 1

W niedzielę tj. 13 września 2015 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie 2015 na których wystawiony został wieniec dożynkowy wykonany przez Panie z Gminy Lubień Kujawski: Wiesławę Sołtysińską, Jadwigę Szczepaniak, Dorotę Polichnowską oraz Teresę Zdanek. Wieniec z Lubienia Kujawskiego został wcześniej wytypowany na Parafialno-Gminno-Powiatowych Dożynkach w Chodczu. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Duda.

Galeria Zdjęć tutaj

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 września 2015r. (sobota) w godz:  8:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim będzie można odbierać kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

W dniu 13 września 2015r. w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój odbyła się XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Celem konferencji było m.in. przedstawienie pełnego obrazu stanu rozwoju miasta Włocławek i regionu jak również wykorzystanie istniejącego potencjału inwestycyjnego do dalszego rozwoju gospodarczego powiatu włocławskiego oraz nawiązanie kontaktów do współpracy partnerskiej z firmami polonijnymi. Podczas konferencji zaprezentowana została oferta inwestycyjna powiatu włocławskiego, którą przedstawili kolejno Pan Marek Góreczny Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włocławku, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Brześcia Kujawskiego Pan Tomasz Chymkowski.

Galeria zdjęć tutaj

W minioną sobotę tj. 12.09.2015r. mieszkańcy Lubienia Kujawskiego i okolic pożegnali lato nad Jeziorem Lubieńskim. Piknik rozpoczął się licznymi konkursami dla dzieci, w międzyczasie rozdawane były darmowe porcje grochówki a także losy, dzięki którym można było wygrać 4 rowery ufundowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego Pana Marka Wilińskiego, Wicestarostę Włocławskiego Pana Stanisława Budzyńskiego, Radnego Powiatowego Pana Zygmunta Wierzowieckiego i Radę Miejską Lubienia Kujawskiego wraz z Przewodniczącym Panem Markiem Małachowskim. Punktem kulminacyjnym imprezy był występ zespołu MIG. Nie zabrakło również występu Dragon Fire Show z Lubienia Kujawskiego oraz zespołu Dystans. Piknik zakończył się dyskoteką trwającą do późnych godzin nocnych.

Galeria zdjęć: cz.1 tutaj cz.2 tutaj

Dnia 18 września 2015 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej w m. Rzeżewo od Agencji Nieruchomości Rolnych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Kaliska.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2015/2016.

10. Uchwała w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej – i nadania jej statutu.

11. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

12. Uchwała w sprawie powołania ławników na kadencje 2016 – 2019.

13. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wolne wnioski, zapytania.

18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski