• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

bez tytulu f327b
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD), tj. obszar gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek) określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). Stowarzyszenie w ramach wdrażanej LSR ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR, LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów ogólnych, którymi są: 

 1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
 3. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.


W celu ogólnym pierwszym projekty finansowane ze środków LSR mają wzmacniać atuty obszaru, uznane za ważne i specyficzne przez mieszkańców, a także podejmować interwencje w obszarach, które są istotne i problematyczne, które stanowią ważny społeczny i gospodarczy problem. Do problemów tych zalicza się wysoki wskaźnik bezrobocia, niski poziom wykorzystania terenów inwestycyjnych, niskie dochody mieszkańców obszaru LGD, brak zakładów przemysłowych, będących motorem rozwoju gospodarczego, niedostosowane kompetencje pracowników do potrzeb rynku pracy, utrzymanie się lub pogłębienie trendu emigracyjnego o charakterze zarobkowym wśród młodych mieszkańców LGD. Główne cele, jakie stawia przed sobą LGD to m.in.: wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

W ramach celu ogólnego pierwszego realizowanego są cztery zakresy tematyczne. Pierwszy zakres tematyczny dotyczy wsparcia inwestycyjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw. W dniu 18 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego: „Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 7”. Grantobiorcami projektów grantowych będą mikro i małe przedsiębiorstwa. Okres realizacji Projektu grantowego to 01.01.2018 -31.12.2021r. Projekty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców. W ramach realizowanego projektu grantowego będą ogłaszane nabory, których celem jest poprawa konkurencyjności małych lokalnych firm. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o granty w wysokości od 20 do 50 tys. przy poziomie dofinansowania do 85%. Planowany budżet na projekt grantowy wynosi łącznie 1 001 550,00 zł. Środki te pochodzą z RPO  WK-P 2014-2020. Planujemy, iż wparciem zostanie objętych minimum 20 operacji. 

Drugi zakres tematyczny dotyczy premii (operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa) oraz rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. W ramach tego zakresu tematycznego planowana ilość operacji, która zostanie objęta wsparciem wynosi 75 szt. Z 40 operacji planowanych do wsparcia, polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – już 22 przedsiębiorców podpisało umowę o przyznanie pomocy. Z 35 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 10-ciu przedsiębiorców podpisało umowę o przyznanie pomocy. Stowarzyszanie w ramach realizacji LSR na podejmowanie działalności gospodarczej określiło kwotę wsparcia dla jednej operacji w wysokości 50 000,00 zł, natomiast na rozwijanie działalności gospodarczych maksymalna kwota wsparcia dla jednej operacji to 100 000,00 złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Razem LGD przeznaczyło na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach LSR środki w wysokości 5 000 000,00 zł – środki te pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Największe szanse wsparcia z budżetu LSR będą miały operacje, które będą dotyczyły następujących branż:

 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z działów 86,87,88)
 • budownictwa (Kody PKD z działów 41,42,43)
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z)
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (Kod PKD 45.40Z)
 • naprawa i konserwacja maszyn (kod PKD 33.12.Z)
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 81.30)
 • działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11.Z)
 • działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z działu 55)
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody PKD z działu 56)

 

Operacjom w ramach tych branż zostanie przyznanych dodatkowo 20 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na etapie oceny. 

Również dodatkowo punktowane są osoby (wnioskodawcy w ramach premii), spełniający wymogi grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR tj. (Kobiety, Osoby w wieku 50+, Osoby w wieku do 25 lat).

Trzecim zakresem tematycznym w ramach celu ogólnego pierwszego jest działanie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

- Kluby pracy, 

- Aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne). 

Wparciem zostanie objętych 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Budżet LGD na wsparcie tego zakresu tematycznego to 1 690 081,00 zł. Środki te pochodzą z RPO WK-P 2014-2020. Tutaj wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Dofinansowanie jest przyznawane w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych (Minimalna wartość projektu – 100 000,00 zł). Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.

ostrzmeteo09062019

20190606 153704Dobiegają końca prace związane z budową fontanny miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Zadanie jest realizowane w etapach w ramach funduszu sołeckiego miasta Lubień Kujawski. Pierwsze prace przy fontannie rozpoczęto jeszcze w 2018 r. od wykonania podbudowy oraz konstrukcji z płyt granitowych. W bieżącym roku wykonano przyłącze elektryczne oraz montaż osprzętu tj. pomp, filtrów oraz dysz. Oddanie fontanny do eksploatacji ma nastąpić w czerwcu br. 

61886857 1717092931767842 2753875658022060032 n

awaria i przerwa w dostawie wody w dniu 05.06.2019r. 1

ostrzmeteo06062019

20190530 124010Trwają prace związane z budową targowiska gminnego w miejscowości Kaliska. Wykonawcą robót jest firma KRIS - BUD Krzysztof Świerczyński z Rzeżewa Morzyce, gmina Lubień Kujawski Targowisko, które powstaje w ramach zadania będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Nowe targowisko jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na jego realizację Gmina Lubień Kujawski pozyskała dotację w wysokości 1 mln. zł.

recycling 1341372 960 720W zwiazku z kierowanymi do Urzędy Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pytaniami dotyczacymi możliwości oddania opakowań z foli informujemy, że istneje możliwość bezpłatnego przekazania odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, takie jak: opakowania po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, folie po sianokiszonce (oczyszczone z resztek kiszonki oraz ziemi), worki big-bag (oczyszczone z ziemi, pozbawione resztek nawozu) itp. Osoby zainteresowane oddaniem w/w opakowań mogą to uczynić umawiajac odbiór telefonicznie 600 057 302 – Pan Łukasz Opasik. Każdy kto przekaże odpady otrzyma kartę przekazania odpadów.

 

20190527 121133Trwają prace budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja o wartości 5.3 mln. zł. jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planuje się, że całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca września br. Zadanie jest największym w Województwie Kujawsko-Pomorskim, na jakie gmina uzyskała wsparcie zarówno pod względem kwoty przyznanego przez Wojewodę dofinansowania jak i zakresu prac. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Wiesław Gontarek podczas wizytacji placu budowy.

61524947 862044624155694 8651276474562641920 oZ okazji Dnia Dziecka w dniu 26.05.2019 r. na terenie Amfiteatru nad Jeziorem Lubieńskim odbył się Rodzinny Dzień Dziecka. Organizatorzy imprezy: Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim, przygotowali wiele atrakcji, które sprawiły wielką radość dzieciom. Festyn uświetniły występy artystyczne, instrumentalne, taneczne, w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły w Kaliskach oraz z Centrum Kultury. W programie imprezy znalazły się m.in pokazy strażackie OSP Krzewie, ,pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz wiele innych atrakcji jak trampolina, zjeżdżalnia, przejażdżki konikiem- Stadnina "Hucułek", malowanie buziek, wata cukrowa, popcorn, lody, chodzenie na szczudłach, kącik malucha ,zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów Grupę FANTAZJE .Dzięki naszym sponsorom każde dziecko biorące udział w konkurach otrzymało nagrody. Wśród nagród były ksiązki, torby, fartuszki, kolorowanki ,długopisy, breloczki, gry ,puzzle, bilety na Jump Hevean- Park Trampolin. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom za ufundowanie nagród rzeczowych i wsparcie finansowe oraz za okazałą pomoc przy organizacji Rodzinnego Dnia Dziecka. Sponsorzy festynu: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, POLCALC, Superfos, Sulima, Agrocalc, Polmais, Mikam, Książki- Swiat Marzeń,Bar u Huberta,GS Samopomoc Chłopska, Kobra Security, Przedsiębiorstwo wielobranżowe Wiśniewki, Przewodniczący Rady Powiatu - Zygmunt Wierzowiecki oraz Radny Powiatu- Bogdan Domżalski. Składamy serdeczne podziękowania dla strażaków OSP Lubień Kujawski, OSP Krzewie oraz OSP Morzyce, za umożliwienie naszym pociechom poznanie zawodu strażaka z bliska, za konkursy oraz za zaprezentowanie sprzętu i wozów strażackich. Jednak największe podziękowania ślemy tym wszystkim, którzy przybyli na Piknik, który zorganizowaliśmy przede wszystkim z myślą o dzieciach i całych rodzinach. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy. Już dziś zapraszamy za rok.

Galeria zdjęć na stronie FB Centrum Kultury --tutaj--