• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

img20190613 08032423Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na dni adaptacyjne w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim, które odbędą się w dniach od 24.06.2019 do 26.06.2019. Planowane rozpoczęcie animacji od godziny 9.00. Więcej informacji pod numerem telefonu 726 093 120.

 

 

24.06.19 Planowany czas od 9.00-12.00. (prosimy o zmienne obuwie).

 1. Powitanie rodziców,
 2. Przedstawienie opiekunek,
 3. Przedstawienie terenu i pomieszczeń żłobka,
 4. Wykonanie imienników. Zapoznanie dzieci i rodziców,
 5. Tworzymy skrzaty,
 6. Kolorujemy farbami małe skrzaty,
 7. Przerwa higieniczna,
 8. Słodki poczęstunek,
 9. Pląsy i tańce z rodzicami.

25.06.2019 Planowany czas od 9.00-12.00

 1. Powitanie rodziców,
 2. Poszukiwanie skrzatów,
 3. Chmura z materiału, pod chmurą niebieskie łapki wykonane rączkami,
 4. Przerwa higieniczna dla dzieci, a dla rodziców kawa lub herbata,
 5. Bajkoterapia,
 6. Zabawy ruchowe z użyciem chusty animacyjnej,
 7. Zabawy przy muzyce.

26.06.2019 czas od 9.00-12.00

 1. Powitanie rodziców,
 2. Łąka sensoryczna,
 3. Projekt eksperyment,
 4. Masa solna,
 5. Przerwa higieniczna dla dzieci, a dla rodziców kawa lub herbata,
 6. Tworzymy lody (praca plastyczna),
 7. Balonowa orkiestra.

W dniu wczorajszym 13 czerwca 2019r. przedstawiciele naszego LGD podpisali aneks do umowy ramowej na zwiększenie budżetu LSR w ramach podwyższonych środków z programu PROW 2014-2020. Wysokość tych środków to 1 100 000,00 i zostaną one w całości przeznaczone na wsparcie działań związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

Podwyższenie tych środków dla LGD było możliwe dzięki spełnieniu określonych warunków wynikających z zapisów umowy ramowej – umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 -2020.

Pierwsze konkursy w ramach tych dodatkowych środków ogłosimy na początku roku 2020.
Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy otrzymają Państwo w biurze LGD.

Poszukiwany właściciel psa. Pies znajdował się w okolicach Kłóbki.

Właściciel lub osoba zainteresowana adopcją proszona o kontakt pod nr tel: +54 284 43 52. 

20190402 144407 Copy

konkursliteracki1

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.06.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w gminie.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

kasaInformujemy, że w dniu 17.06.2019r. (poniedziałek) będą wypłacane stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r.

Wypłata nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego ( BOK na parterze) w godzinach 8:30 – 14:00 .

 

 

 

komisjaoDnia 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego wotum zaufania.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
 12. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 15. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 14.06.2019 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

ostrzmeteoburze130619

sianokiszonkaUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, iż dnia 17.06.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 11.00 na placu przy skrzyżowaniu DK1 i drogi powiatowej na Kanibród odbędzie się zbiórka odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych.

Każdy Rolnik otrzyma kartę przekazania odpadu, dowód prawidłowej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, przydatny w przypadku przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrznych.

 

Przyjmowane będą takie odpady jak:

 1. folia po sianokiszonce,
 2. folia po nawozach mineralnych,
 3. worki big – bag,
 4. opakowania po środkach ochrony roślin.

Należy oczyścić folię z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń.
Należy zmniejszyć objętość odpadów poprzez złożenie folii (w ten sposób możemy ograniczyć zajmowane przez nią miejsce w kontenerze).
Wstępnie oszacować ilość przekazywanych odpadów.

Odpady te można przekazać nieodpłatnie.

Nie należy dorzucać innych odpadów niewymienionych powyżej.

Prosimy o przygotowanie danych rolnika, w celu wypisania karty przekazania odpadu.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 600 057 302.