• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

10 lipca br. tereny inwestycje w Lubieniu Kujawskim wizytowane były przez Zespół Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie objazdu zaprezentowane zostały walory inwestycyjne terenów w Lubieniu Kujawskim. Oprócz przygotowania infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych oceniany był również stopień ich skomunikowania oraz dostępność do kadr. Współpraca z PAIiIZ jest istotna z punktu widzenia dalszego zagospodarowania terenów inwestycyjnych wokół Lubienia Kujawskiego. Agencja jako wyspecjalizowana instytucja, pomaga inwestorom zagranicznym wejść na polski rynek.  Pełni rolę przewodnika dla inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. PAIiIZ oferuje także szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,  partnerów oraz dostawców. 

Dzisiaj tj. 9 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. W spotkaniu udział wzięli między innymi  Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pani Teresa Kamińska Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) , Pan Kazimierz Kaca Starosta Powiatu Włocławskiego, Pan Marek Małachowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz przedstawiciele firm Sulima oraz Kreisel.  W trakcie rozmów oraz audytu w terenie poruszono kwestie promocji terenów inwestycyjnych a także możliwych do uzyskania grantów dla działających już  podmiotów gospodarczych. Ścisła współpraca Gminy z PSSE zapewni szerszy dostęp do bazy potencjalnych inwestorów i możliwość uruchomienia zarezerwowanych dla specjalnych stref ekonomicznych instrumentów finansowych.

Rozpoczęto prace przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 191496C Narty-Kaliska z droga dojazdową". Roboty budowlane wykonywane są przez Konsorcjum Firm Lider Molewski Sp. z o.o. z Włocławka oraz Partner Invest Development Sp. z o.o. z Chodcza. Zakres prac obejmuje wykonanie I etapu przebudowy odcinka drogi gminnej tj. na odcinku projektowym wykonana zostanie warstwa odsączająca wraz z podbudową. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem. 

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński odbył w Warszawie spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Panem Jackiem Malickim. Tematem rozmów była możliwość nieodpłatnego przekazania gminie przez agencję budynku „świetlicy” w Kamiennej. Agencja Nieruchomości Rolnych zaakceptowała propozycję przekazania gminie budynku, który obecnie pełni funkcję świetlicy i jest miejscem o znaczeniu kulturowo – społecznym. Posiadanie prawa własności będzie otwierało gminie możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na ewentualny remont tego zabytkowego obiektu.

W dniu dzisiejszym tj. 03.07.2015r. uległ awarii wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Gagowy, Kaczawka, Wola Olszowa, Beszyn, Bilno, Stępka oraz Dziankowo. Przewidywany czas naprawy ok. 5 godzin (16:00).

 

 

Informuje się, że na złożony w dniu 16 czerwca 2015 roku przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego wniosek, Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał na teren Gminy Lubień Kujawski  komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza  w 2015 roku w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach winni złożyć „wniosek zgłoszenia szkód…”, który można pobrać u sołtysa w każdym sołectwie lub ze strony internetowej Urzędu.

Jednocześnie informuje się, że na stronie internetowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – www.bydgoszcz.uw.gov.pl – Wydział Środowiska Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oddział rolnictwa – aktualności, znajduje się tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 187 z póź. zm.).

Szacowanie szkód, mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego, może następować tylko na lekkich glebach (Kategoria I i II) i dotyczyć wyłącznie  upraw wskazanych w Obwieszczeniu,  które znajdują się jeszcze na polu. Powierzchnia oszacowanych upraw nie może przekraczać powierzchni gleb zagrożonych suszą w danej gminie, które wymienione są w Montoringu Suszy prowadzonym przez IUNG Puławy. Datę ww. Obwieszczenia MRIRW  uznaje się za datę wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy w gminie.

Wnioski przyjmowane będą zgodnie z zamieszczonym i ustalonym harmonogramem przez pracowników Urzędu.   

Ostateczny termin złożenia wniosku  do dnia  10 lipca 2015 roku.

 

Do pobrania:

Wniosek zgłoszenia strat w uprawach

Harmonogram

System Monitoringu Suszy Rolniczej

www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, Tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1965 roku.                              

Jak co roku Burmistrz Lubienia Kujawskiego podejmuje inicjatywę organizacji Złotych Godów. Ze względów organizacyjnych raz w roku występuje do Prezydenta RP o odznaczenie par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Mając na uwadze wszystkie pary, wnioski sporządzane są na koniec roku kalendarzowego, w którym przypada Jubileusz.

Prosimy o zgłaszanie par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w roku 1965 a obecnie mieszkają na terenie naszego miasta i gminy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubieniu Kuj. (osobiście - pokój nr 22, telefonicznie – 54 2844332). Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.


Będzie nam miło spotkać się ze wszystkimi Jubilatami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłóbce serdecznie zaprasza na Odpustową Zabawę Taneczną, która odbędzie się 04.07.2015 (tj. sobota) w godzinach od 21:00 do 3:00.

 

 

W dniu 1 lipca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wydał zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Treść zarządzenia --tutaj--