• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W piątek 29 stycznia 2016 roku  poznaliśmy oferty wykonawców chcących przebudować odcinki dróg gminnych w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. W postepowaniu przetargowym złożono 10 ofert a  zaoferowane ceny kształtują się od 4.485.599,51 zł do 5.742.524,97 zł.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/45

0,1130

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.100,00

2.

232/53

0,0864

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.900,00

3.

232/54

0,1127

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.000,00

1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntowe niezabudowane.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowaną w parter budynków oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
                                                                                
5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 15 marca 2016 r.

II.

1. Działka nr 40/15 położona w Kaliskach, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00043513/7.

2. Powierzchnia - 0,3000 ha.

3. Nieruchomość gruntowa zabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków - grunty orne.

5. Cena nieruchomości 29.600,00 zł.

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 15 marca 2016 r.

Przypominamy, że do dnia 31.01.2016 r. osoby chcące skorzystać z dofinansowania, powinny złożyć wniosek do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, który powinien zawierać informacje:

  1. 1. Dane osobowe właścicieli obiektu który ma być objęty wnioskiem
  2. 2. Określenie przez wnioskodawcę w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:

- demontaż pokrycia dachowego

- transport odpadów azbestowych

- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

3. Adres obiektu z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki

4. Określenie w którym kwartale 2016 r. będzie realizowane przedsięwzięcie

5.Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który zmodernizuje stację uzdatniania wody w miejscowości Narty. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać swoje oferty do 8 lutego br. Planuje się, że po rozbudowie układ stacji uzdatniania wody będzie przystosowany do zwiększonej dobowej produkcji wody osiągając znacznie lepsze parametry wody uzdatnionej. W trakcie prowadzonych robót budowlanych nie będzie przerywana dotychczasowa praca stacji uzdatniania w związku z czym nie powinno być przerw w dostarczaniu wody mieszkańcom gminy. Prace mają być wykonane do końca sierpnia br. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 25.01.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

W dniu 15 stycznia br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Rady Samorządu Mieszkańców Lubienia Kujawskiego w składzie: Przewodniczący - Bogdan Kaniewski, Członkowie - Banasiak Renata, Przybylski Franciszek, Małgorzaciak Jan. Spotkanie było okazją do posumowania mijającego roku oraz omówienia planu współpracy rady i burmistrza w 2016 roku. Wśród poruszanych spraw znalazły się m.in. kwestie dalszej poprawy estetyki miasta, monitoringu miejskiego oraz możliwości rozszerzenia granic miasta o obszar byłego lotniska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 20.01.2016 r. (środa) o godzinie 09:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 19.01.2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej