• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 23 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyło się zebranie mieszkańców Lubienia Kujawskiego z władzami samorządowymi w celu omówienia przeznaczenia środków pochodzących z „funduszu sołeckiego” na 2016 rok. Spotkanie zorganizował Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Pan Bogdan Kaniewski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski oraz Radni Rady Miejskiej Pani Elżbieta Wojciechowska, oraz Panowie Adam Maciejewski, Mieczysław Giętka oraz Jacek Kosmalski. Podczas spotkania dyskutowano o przeznaczeniu środków z „funduszu sołeckiego” w 2016 roku w Lubieniu Kujawskim. Zdecydowana większość mieszkańców wyraziła potrzebę poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez budowę systemu monitoringu miejskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 23.09.2015 r. (środa) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)

 

 

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

1. Działka nr 232/73 położona w Kaliskach, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00062016/2.

2. Powierzchnia - 0,2819 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona na cele o funkcji przemysłowo – usługowej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

6. Wartość nieruchomości 35.700,00 zł.

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 5 listopada 2015 r .

Dnia 16 września 2015 roku został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy  sp. z o.o. a Gmina Lubień Kujawski. Strony przystępują do współpracy mającej na celu objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. Przez słowa „nieruchomości gruntowe” rozumie się działki stanowiące własność Gminy Lubień Kujawski, o łącznej powierzchni 92,55ha, o następujących numerach ewidencyjnych: 232/66, 232/70, 232/71, położone w obrębie ewidencyjnym: Kaliska, gmina Lubień Kujawski.

W dniu 18 września 2015 r. o godz. 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Na posiedzeniu m. in. wybrano ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019, przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Kościołów w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce oraz powołano samorządową instytucję kultury –Wiejską Świetlicę Środowiskową w Kamiennej.

Galeria zdjęć --tutaj--

Data rozpoczęcia Data zakończenia Treść
2015-09-23 08:30:00 2015-09-23 12:30:00 stacja: Kanibród 2
2015-09-24 08:00:00 2015-09-24 12:00:00 stacja: Rzeżewo 1 obwód 200
2015-09-21 08:00:00 2015-09-21 12:00:00 stacja: Gole Kolonia obwód 200
2015-09-23 08:00:00 2015-09-23 12:00:00 stacja: Błędowo 1
2015-09-25 08:00:00 2015-09-25 12:00:00 stacja: Rzeżewo 1

W niedzielę tj. 13 września 2015 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie 2015 na których wystawiony został wieniec dożynkowy wykonany przez Panie z Gminy Lubień Kujawski: Wiesławę Sołtysińską, Jadwigę Szczepaniak, Dorotę Polichnowską oraz Teresę Zdanek. Wieniec z Lubienia Kujawskiego został wcześniej wytypowany na Parafialno-Gminno-Powiatowych Dożynkach w Chodczu. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Duda.

Galeria Zdjęć tutaj

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 września 2015r. (sobota) w godz:  8:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim będzie można odbierać kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

W dniu 13 września 2015r. w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój odbyła się XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Celem konferencji było m.in. przedstawienie pełnego obrazu stanu rozwoju miasta Włocławek i regionu jak również wykorzystanie istniejącego potencjału inwestycyjnego do dalszego rozwoju gospodarczego powiatu włocławskiego oraz nawiązanie kontaktów do współpracy partnerskiej z firmami polonijnymi. Podczas konferencji zaprezentowana została oferta inwestycyjna powiatu włocławskiego, którą przedstawili kolejno Pan Marek Góreczny Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włocławku, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Brześcia Kujawskiego Pan Tomasz Chymkowski.

Galeria zdjęć tutaj