• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, odbędzie się losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji do spraw referendum.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 11.08.2015 r. (wtorek) o godzinie 08:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w niżej wymienionych dniach nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej:

- 11.08.2015 - stacja Kanibród 2,  w godz. 08.30 – 12.30

- 12.08.2015 - stacja Kanibród 2 (obwód 100 i 200),  w godz. 08.30 – 12.30

W dniu 7 sierpnia poznaliśmy oferty wykonawców chcących świadczyć usługę polegającą na odbieraniu, transporcie i  zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubień Kujawski. W postepowaniu przetargowym złożono 4 oferty a  zaoferowane ceny kształtują się od 457.980,48 zł do 657.072,00 zł.

 

Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole". Roboty budowlane wykonywane są przez Firmę Inżynieryjno-Drogową Drogtom Sp. z o.o. z Włocławka. Dzięki przebudowie droga Gocław-Gole na odcinku 1,185 km zyska nową nawierzchnię, wykonane zostaną również zjazdy gospodarcze oraz polne. Przypomnijmy, że przebudowa drogi Gocław-Gole współfinansowana jest ze środków  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 148 tys. zł.

W ramach nowego okresu programowania 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przystępuje do opracowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru obejmującego 13 gmin powiatu włocławskiego: Gminę Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski,  Lubraniec, Włocławek oraz Miasto Kowal.

 

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że w dniu 31.07.2015r. wpłynęło pismo złożone przez inwestora - Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 21.01.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa SN 15kV, stacja transformatorowa) zlokalizowany na działce nr 217 w m. Kaliska. Wobec powyższego postępowanie w tej sprawie zostanie umorzone.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem referendalnym do dnia 7 sierpnia 2015 roku podmioty uprawnione dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum. Przez podmiot uprawniony należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015 r., poz. 318), posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy

Wykaz podmiotów uprawnionych publikowany jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.