• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.06.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w gminie.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

kasaInformujemy, że w dniu 17.06.2019r. (poniedziałek) będą wypłacane stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r.

Wypłata nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego ( BOK na parterze) w godzinach 8:30 – 14:00 .

 

 

 

komisjaoDnia 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego wotum zaufania.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
 12. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 15. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 14.06.2019 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

ostrzmeteoburze130619

sianokiszonkaUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, iż dnia 17.06.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 11.00 na placu przy skrzyżowaniu DK1 i drogi powiatowej na Kanibród odbędzie się zbiórka odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych.

Każdy Rolnik otrzyma kartę przekazania odpadu, dowód prawidłowej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, przydatny w przypadku przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrznych.

 

Przyjmowane będą takie odpady jak:

 1. folia po sianokiszonce,
 2. folia po nawozach mineralnych,
 3. worki big – bag,
 4. opakowania po środkach ochrony roślin.

Należy oczyścić folię z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń.
Należy zmniejszyć objętość odpadów poprzez złożenie folii (w ten sposób możemy ograniczyć zajmowane przez nią miejsce w kontenerze).
Wstępnie oszacować ilość przekazywanych odpadów.

Odpady te można przekazać nieodpłatnie.

Nie należy dorzucać innych odpadów niewymienionych powyżej.

Prosimy o przygotowanie danych rolnika, w celu wypisania karty przekazania odpadu.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 600 057 302.

woda z kranuW związku z przedłużającą się falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci publicznej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, wprowadza się na terenie Gminy Lubień Kujawski, ograniczenie wykorzystywania przez odbiorców, wody do innych potrzeb niż socjalno - bytowe. Dlatego apeluje się o nie wykorzystywanie wody z sieci publicznej do podlewania trawy, podlewania ogródków, podlewania upraw oraz napełnianiania basenów.

Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji.

 

KOMUNIKAT CHLOROWANIE GLIZNOWON 06.19R.doc

komunikatsanepid

info NA STRONKE INTERNETOWĄ