Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuję, że w dniu 21 grudnia 2015r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Stypendia wypłacane są dla uczniów z rodzin w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł . Stypendia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), oraz Uchwały nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 66, poz.1283).

Dnia 3 grudnia 2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbył się koncert poświęcony poezji świętego Jana Pawła II. W koncercie wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy Lubień Kujawski na czele z panem burmistrzem Markiem Wilińskim. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia był p. Jarosław Pieczkowski, współorganizatorami byli: p. Marzena Jędrzejczak, p. Ewa Krokowska i ks. Karol Kolenda. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania montażu poetycko-muzycznego przygotowanego przez uczniów, nauczycieli i osoby z terenu gminy. Wykonawcy recytowali wiersze i śpiewali pieśni upamiętniające życie Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wieczorku poetyckiego było wspólne odśpiewanie „Barki”, jednej z ulubionych pieśni naszego papieża.

Zdjęcia na stronie szkoły --tutaj--

Na otwarte spotkanie z radcą prawnym „Jak uregulować sprawy majątkowe?” zaprasza Biuro dla Obywatela z Włocławka.

Spotkanie jest jednym z kilku organizowanych przez włocławskie „Biuro dla obywatela” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Z drugiej strony” w Lubieniu Kujawskim w naszym regionie. Temat każdego spotkania jest inny, a najbliższe poświęcone jest sprawom związanym ze sprawami majątkowymi, spadkiem i zadłużeniem. Na spotkaniu radca prawny odpowie m.in. na pytania: jak uregulować sprawy majątkowe?, jak dokonać działu spadku?

W spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany mieszkaniec powiatu włocławskiego czy radziejowskiego, ale jest jeden warunek – trzeba zadzwonić do Biura (pod bezpłatny numer 800 110 062) i potwierdzić swoją obecność. Spotkanie odbędzie się Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim, w czwartek 17 grudnia br. (bliższe informacje przy telefonicznym zgłoszeniu).

Dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.   SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w m. Nowa Wieś.

5.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

7. Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym.

8. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 08.12.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału przedszkolnego. Uroczystość była okazją do podsumowania projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na terenie gminy Lubień Kujawski projekt wdrażają szkoły w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie. Całkowita wartość projektu wynosi 183 689,61 zł. Projekt jest w całości współfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach projektu zakupiono m.in. urządzenia na plac zabaw (huśtawki, bujaki sprężynowe, piaskownica), sprzęt do utrzymania czystości w oddziałach przedszkolnych (odkurzacze, pralki), doposażenie kuchni szkolnych w meble oraz sprzęt gastronomiczny i AGD, umeblowanie oddziałów przedszkolnych oraz szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt ICT w tym tablice interaktywne.

W uroczystości w SP w Kaliskach udział brali m.in. Starostwa Włocławski – Kazimierz Kaca, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Zygmunt Wierzowiecki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński, oraz Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim – Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak a także ks. prob. Dariusz Sieczkowski.

Galeria zdjęć --tutaj--

Trwają prace brukarskie polegające na utwardzeniu drogi wewnętrznej przy skwerku nad Jeziorem Lubieńskim. Roboty wykonywane są przez firmę TOMAWER Tomasz Nesterowicz ze Szpetala Górnego. Koszt zadania wynosi 25 tys. zł. Zadanie przyczyni się do poprawy estetyki miasta poprzez utwardzenie starobrukiem drogi wewnętrznej przy skwerku nad jeziorem lubieńskim będącym wizytówka miasta. Na zdjęciu monitorujący prace Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim inicjator i pomysłodawca zadania - Adam Maciejewski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego - Bogdan Domżalski.