W dniu 17 czerwca 2015 roku o godz 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego za 2014 rok.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim". 

 

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Ogłoszenie

Załącznik nr. 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr. 2 - Umowa

 

Wyjaśnienia z dnia 23.06.2015

W dniu 14 czerwca 2015 roku, tancerze z Lubienia Kujawskiego rywalizowali na bydgoskim parkiecie z tancerzami z Gdańska, Płocka, Grudziądza, Poznania, Nakła, Włocławka i oczywiście Bydgoszczy.

Formacje taneczne przywiozły do Lubienia 4 puchary:

EFEKCIK                -  II miejsce
MEGA DANCE        -  II miejsce
MEGA DANCE Mini -  II miejsce
EFEKT                    - III miejsce
oraz
Aleksandra Kaczmarek  - IV miejsce

Galeria zdjęć --tutaj--

9 czerwca br. z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane przez gminę Lubień Kujawski projekty współfinansowane w ramach środków PROW i PORYBY. W trakcie spotkania poruszono także kwestię celów strategicznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Panel poświęcony nowej perspektywy finansowej wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych gości. Przedstawicielom LGD zaprezentowane zostały oczekiwania i  propozycje projektów do zrealizowania w obecnym okresie programowania.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Burmistrz Lubienia Kujawskiego pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski, radni Rady Miejskiej Lubienia Kujawskiego, dyrektorzy placówek kulturalnych i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Galeria zdjęć --tutaj--

Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim informuje, że zlecono do projektowania pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków, które będą budowane na terenie gminy w 2015 roku. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie przebiegała wg kolejności wpływu zgłoszeń przez osoby zainteresowane, aż do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie na to zadanie w 2015 roku. W najbliższym czasie wykonawca dokumentacji projektowej firma EkoTechnologie Witold Żołna ze Szczecina będzie kontaktowała się z osobami, które zostały zakwalifikowane do budowy wg. kolejności zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski będą mogły być zrealizowane w 2015 roku. Prowadzone już są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.

W dniu 10 czerwca br. (środa) w godzinach od 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach: Kaliska 2, 5, Lubień WP, Lubień Piekarnia, Lubień Plac Wolności, Lubień Osiedle, Lubień Dom Dziecka

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych i wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim rozpoczęła procedurę wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 4 osoby.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji --tutaj--