• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 40/15, obręb Kaliska, Kw Nr WL1W/00043513/7.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w m. Kaliska, na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt stanowiące odrębną własność w kwocie 90.600,00 zł w postaci budynku mieszkalnego, gospodarczo-garażowego oraz elementów małej architektury.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków grunty orne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 29.600,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 300,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w miejscowości Kaliska.

8. Obciążenia i zobowiązania: brak.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości: Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie.

II Warunki przetargu:

1. Ograniczenia: w przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się do zwrotu tychże nakładów w kwocie 90.600,00 zł w przypadku, gdy przetarg wygrają.

2. Termin i miejsce przetargu: 31 maja 2016r. godz. 12.00.Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, sala nr 11,

3. Wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w kwocie 2.960,00 zł na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 25 maja 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są złożenia pisemnego oświadczenia (druk do pobrania w pokoju nr 2), że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń oraz do złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zwrotu nakładów poniesionych na grunt w kwocie 90.600,00 zł, w przypadku, gdy przetarg wygrają ( nie dotyczy właściciela nakładów). Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 27 maja 2016r.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2843089.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 26.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

       Przewodniczący

                           Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Już od początku maja w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim  ruszają zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapisy na nie odbywają się do piątku 29 kwietnia 2016 roku w Biurze Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 22 w Lubieniu Kujawskim.

 

 Oto one:

a) dzieci i młodzież:

 • karate tradycyjne – prowadzący sensei Tomasz Mojzyk 1 dan. Zajęcia we wtorek i czwartek, koszt 80 zł miesięcznie od osoby (druga osoba z tej samej rodziny 50 zł),
 • taneczne – prowadząca Magdalena Musielewicz; zajęcia w środę od 16:30,
 • zajęcia ogólnorozwojowe zapobiegające wadom postawy – prowadząca mgr Anna Czarniak; ilość i terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup,
 • plastyczne - koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup wiekowych,
 • kuglarstwo – raz na dwa tygodnie;
 • gra na gitarze – prowadzący Sebastian Dogadalski; poniedziałek i środa; koszt 10 zł miesięcznie od osoby; grupy do czterech osób,
 • wokalne - koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup wiekowych;

b) dorośli:

 • TBC, czyli Total Body Condition - połączenie ćwiczeń aerobowych ze wzmacniającymi, wykonywanymi w rytm muzyki przy użyciu m. in. mat, taśm i piłek, które modelują całe ciało; koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup,
 • aerobik dla seniorów – koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup.

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych zajęć w Biurze Centrum Kultury lub pod numerem telefonu 54 284 31 59.

 

Trwa przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski w ramach zadania dofinansowanego dotacją wojewody. Zakończono właśnie układanie warstw asfaltowych w miejscowościach Kamienna, Morzyce oraz Krzewie. Te odcinki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem do końca kwietnia br. Aktualnie przebudowywane będą drogi w miejscowościach Wola Olszowa, Kaliska, oraz Sławęckie Góry. Wymienione odcinki zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem do końca lipca br. W kolejnym etapie w terminie do końca września przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Chwalibogowo oraz Gole. Przebudowę dróg realizuje konsorcjum firm Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych sp. z o. o.  z Nowej Wsi oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Koszt robót wyniesie 4.485.599,51 zł. Zadanie jest w 50% współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Ponadto aktualnie trwają postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy dróg w miejscowościach Rutkowice, Kretkowo oraz Czaple.

Więcej zdjęć --tutaj--

Ogólnopolskie media informują, że pierwsze samorządy zaczęły już wypłaty świadczeń wychowawczych. Gmina Lubień Kujawski również powoli przymierza się do wydawania decyzji oraz dokonania pierwszych wypłat.

Z początkiem kwietnia ruszył nabór wniosków. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od startu programu (tj. od 1 kwietnia 2016 r.), to rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat, dlatego zachęcamy wszystkich do składania wniosków.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do dnia 21 kwietnia br., 368 osób złożyło wnioski o przyznanie świadczenia dla 560 dzieci. Część wniosków wymaga dalszej weryfikacji ze względu na fakt przebywania poza granicami kraju członków rodzin.

Świadczenia przekazane zostaną na wskazane konta oraz wypłacane będą w kasie Banku Spółdzielczego w Kowalu o/Lubień Kujawki w terminach określonych w harmonogramie wypłat stanowiących załącznik do decyzji.

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych będą również umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami chińskiej grupy kapitałowej New Hope. Spotkanie dotyczyło możliwości rozpoczęcia przez grupę New Hope działalności na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w Lubieniu Kujawskim. W spotkaniu udział wzięli Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Alan Fan Assistant General Manager Kevin Lu Admin & Hr Manager w New Hope Sp. z o.o. oraz Jakub Tomczak specjalista urzędu miejskiego. W trakcie rozmów oraz audytu w terenie poruszono kwestie wzajemnych oczekiwań oraz możliwości ulokowania chińskiego kapitału w gminie.

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace związane z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku w zakresie ścian zewnętrznych, przebudowę nawierzchni utwardzonych na terenie działki wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowego ogrodzenia na cokole z przęsłami stalowymi. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 28 kwietnia br.

Więcej informacji o postępowaniu --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski jest właścicielem dwóch budynków, w których mieszczą się ośrodki zdrowia tj. w Kłóbce oraz w Lubieniu Kujawskim.  Aktualnie zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. Trwają natomiast prace nad dokumentacją projektową termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Realizację w/w zadań planuje się w 2016 roku. Udział finansowy w przedsięwzięciach zadeklarowali użytkownicy budynków - przychodnie medyczne.  

W dniu 21 lutego 2015 roku inaugurowała nasza nowa oficjalna strona internetowa Gminy Lubień Kujawski www.lubienkujawski.pl, która zastąpiła starą stronę internetową lubien.com. Od tego czasu dzięki Wam mamy już ponad 200 000 osłon, za co serdecznie dziękujemy. Staramy się, aby informacje na gminnej stronie były aktualne, rzetelne oraz ciekawe. Na uwadze mamy również potrzebę promocji gminy za pośrednictwem Internetu. Wszystkie informacje udostępniamy na facebooku a nasz profil lubi ponad 1700 osób. 

Obecnie o rekord wyświetleń walczą dwa atykuły umieszczone na stronie, mają po ok. 2 500 odsłon należą do nich Informacja o Pikniku Rodzinnym nad jeziorem Lubieńskim oraz Uroki Lubienia Kujawskiego w teledysku zespołu Standard

Korzystając z dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 18 kwietnia 2016 grupa projektowa „Lubień Kujawski w PRL” udała się do Włocławka by złożyć wizytę w Archiwum Państwowym. Najpierw uczestniczyli oni w lekcji archiwalnej, która przeprowadził dla nich kierownik włocławskiego oddziału dr Tomasz Dziki. Z lekcji dowiedzieli się jak wygląda praca archiwisty, jakie dokumenty można tam odnaleźć. Następnie młodzież zarejestrowała się w pracowni naukowej i samodzielnie wypisała rewersy by móc zapoznać się treścią dokumentów dotyczących historii Lubienia Kujawskiego. Zdobyliśmy mnóstwo ciekawych materiałów, które zostaną wykorzystane w finale projektu w dniu 3 czerwca 2016 roku. Opiekunem projektu jest Pan Andrzej Dominowski.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 21.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaległości podatków i opłat lokalnych firm i podmiotów prywatnych.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław